Foto rechts door Lieke Zuiderwijk

De 20 van 2021: Laura Andriessen

Andyra Luthfie Sugiana
Mar 25 · 7 min read

Je vindt haar als illustrator in haar studio of als praktijkassistente aan de UGent. Laura werkt in haar illustraties vaak rond thema’s als dreiging, intimiteit en melancholie waar atmosfeer de rode draad in vormt. Haar illustraties zijn vaak nogal donker, maar zelf is ze best een gelukkig persoon!

Meet Laura Andriessen uit ‘De 20 van 2021’!

Ik weet zelf nog niet zo goed wat het nu eigenlijk is dat ik doe, en wat mijn stijl is. Toch merk ik wel dat in al mijn beelden een donkere of melancholische toon zit, ook al is dat niet altijd mijn bedoeling. Als tegengewicht steek ik er graag een beetje humor of ironie in, maar dat lukt niet altijd. Volgens mij vormt atmosfeer een rode draad doorheen mijn werk. Ik probeer om mijn tekeningen op een bepaalde manier vaag te houden, zodat er ruimte is voor persoonlijke interpretatie en invulling.

Ik gebruik veel verschillende materialen. Ik werk graag met verschillende soorten verf, potlood en monoprint. Tegenwoordig experimenteer ik ook een beetje met collage. Ik heb ook een voorkeur voor intense kleuren — welke dat zijn wisselt naargelang de periode.

foto door Lieke Zuiderwijk

Zeer geleidelijk. Ik heb als kind graag getekend, maar verloor rond mijn 13e een beetje de interesse. Ik denk dat ik wel bezig bleef met beelden en kunst op andere manieren. Zo heb ik bijvoorbeeld heel lang uitknipsels verzameld en nam ik ook graag foto’s. Tijdens mijn studies aan de Universiteit Gent heb ik lessen modeltekenen gevolgd, daarna volgde een oriënterend jaar in het deeltijds kunstonderwijs. Met elke stap die ik zette, merkte ik meer en meer hoe graag ik dat deed. In het 3e jaar van mijn bachelor wist ik zeker dat ik erna naar het hoger kunstonderwijs wou gaan.

Mijn eindwerk voor KASK: een boek. Het project moest ik vanzelf opstarten en tot een goed einde brengen, wat ik heel fijn vond. Er was geen druk om commercieel te slagen of om veel mensen aan te spreken, want het moest enkel voor mezelf goed zijn. Ik kon zo beslissingen maken die logisch waren voor mezelf en minder met het oog op verkoop of voor een uitgever. Tot nu toe is dit het enige project waar ik nog altijd tevreden over ben.

‘Herten’

De directe aanleiding tot een tekening is meestal heel concreet. Dat kan een bepaald kleurenpalet zijn of een beeld dat ik heb zien passeren in het dagelijks leven en waarmee ik iets wil doen.

Ik sla alles op wat mij inspireert op bijvoorbeeld Instagram of Tumblr. Het helpt enorm om die verzamelingen nog eens op te zoeken tijdens of voor ik begin te tekenen. Verder zijn films een grote inspiratiebron — ik gebruik vaak film stills ter referentie.

Twee artiesten waar ik blijf naar terug grijpen zijn Dominique Goblet (een Brusselse artieste) en Nick Cave.

Maar ik breng ook graag tijd in de natuur door — vooral de Ardense bossen. Daar voel ik mij enorm geïnspireerd. Of door het zoontje van mijn lief. Die kan soms zo een speciale uitdrukking of houding hebben dat ik dat meteen wil vastleggen.

Wanneer ik tijdens het maken verrast wordt en er ineens iets uitkomt wat ik niet had kunnen voorzien. Als ik voel dat het echt van mezelf is. Wanneer een beeld praktisch zichzelf maakt. Dat zijn vaak de werken waar ik écht tevreden van ben, en waar ook andere mensen zich tot aangetrokken voelen. Ik weet niet hoe, maar achteraf zien mensen dat in een beeld.

‘Keep to the path’

Ik heb het gevoel dat die net langzaamaan gaan liggen is. Ik ben nu bijna 2 jaar afgestudeerd, en dat was tot nu toe eigenlijk de moeilijkste periode voor mij op artistiek vlak. Ik legde veel druk op mijn eigen schouders omdat ik het goed gedaan had op school. Ik dacht dat als ik afgestudeerd zou zijn, dat ik een duidelijk beeld zou hebben van wat voor artiest ik ben, wat voor werk ik maak, en wat ik te bieden heb. Waardoor ik me enorm verloren en onzeker voelde. Nu weet ik dat dat een onrealistische verwachting was. Misschien was dat een soort van artistieke identiteitscrisis of dergelijke..

Nu gaat het al een stuk beter. Ik heb veel tijd gehad om stil te staan bij wat ik nu wil doen. Die tijd en ruimte nemen om te onderzoeken wat ik zélf wil bereiken met mijn praktijk, waar ik zelf energie uit krijg, heeft al voor veel rust gezorgd in mijn hoofd. Ik probeer nu in de eerste plaats werk te maken voor mezelf. Natuurlijk zijn er soms innerlijke stemmetjes die zeggen dat ik succesvol moet proberen worden, of dat ik veel opdrachten moet doen, maar die probeer ik te negeren. Er naar luisteren zorgt er niet voor dat ik beter werk maak, het heeft zelfs het averechtse effect.

Tijdens de eerste lockdown had ik ineens de tijd om echt aan mijn tekentafel te gaan zitten. Ik denk dat ik pas toen, 6 maanden na mijn afstuderen, voor het eerst weer iets had gemaakt waar ik zelf blij mee was. De pandemie is dus best goed geweest voor mijn artistiek werk.

‘The sparrows told me to do it’

Momenteel werk ik aan een reeks van fictieve postkaarten, waarin het thema van ‘the uncanny’ centraal staat. Iets vertrouwd of gekend waar er een hoek af is, waarbij je voelt dat er iets niet klopt maar je kan niet verwoorden wat. Ik vind dat een zeer mooi woord, er is geen goede vertaling voor in het Nederlands. ‘Het onbehagen’, misschien? Ik combineer telkens een beeld met een zin. Enkel het formaat staat ongeveer vast. Die restricties geven mij een duidelijk kader om binnen te werken, maar verder is er voldoende vrijheid om mijn goesting te doen qua beelden en tekst.

Daarnaast werk ik ook aan een kleine graphic novel met een vriendin van mij, gebaseerd op haar doctoraatsonderzoek.

En recentelijk kreeg ik weer goesting om een meer narratief werk te maken, misschien een zine of een verhaal. Maar het begin is moeilijk, je maakt dingen maar weet nog niet of ze ergens zullen toe leiden. Het kan pas concreter worden door eraan te werken en vertrouwen te hebben dat het op een bepaald moment zal samen komen.

‘Beest’

Ik zou zeer graag eens wat werk kunnen maken dat licht en warm is, maar dan echt authentiek en oprecht. Geen plastieken vrolijkheid of zo. Maar dat lijkt mij nooit te lukken, want telkens als ik dat probeer dan zie je dat het te geforceerd is. Ik denk dat er altijd een donker kantje aan mijn werk zal plakken.

Qua project zou ik misschien wel eens een doctoraat in de kunsten willen doen. Dat lijkt mij the dream, want ik zou mijn academische nieuwsgierigheid met mijn praktijk als illustrator kunnen combineren. Je krijg een aantal jaar de vrijheid om te experimenteren en tegelijk een stabiel inkomen te hebben. Nu ja, waarschijnlijk is de realiteit minder rooskleurig dan dat ik ze mij inbeeld. Je moet er waarschijnlijk ook veel zever bij nemen.

Of nog iets anders: ik zou heel graag eens een aantal maanden ergens in de natuur doorbrengen en daar volop werken. Dat speelt al lang in mijn hoofd, en eigenlijk is dat best haalbaar. Maar ik ben niet zo ondernemend en denk veel te veel na, dus waarschijnlijk komt dat er pas van in 2025 of zo.

Zo veel. Artistiek werk doen is eigenlijk 95% frustratie, maar de andere 5% zijn de max. Achter elk ‘geslaagd’ werk zitten 100 mislukte, en dat is helemaal normaal. Wees niet te streng voor jezelf.

Wil je weten waar Laura nu aan werkt?

Volg haar op Instagram en bekijk haar werk!

Benieuwd naar de andere makers in de reeks ‘De 20 van 2021’? Je vindt ze allemaal hier!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store