Image for post
Image for post

Kaat Brackeniers

kim-ling nicolai
Nov 13 · 4 min read

Bij OpenVRT zijn we steeds op zoek naar jong digitaal talent. Gewoon omdat we nieuwsgierig zijn maar ook omdat we in de toekomst misschien iets voor elkaar kunnen betekenen! Daarom hebben we een oproep aan onze jonge creatives gedaan, om hun afstudeerprojecten met ons te delen. De komende weken zullen wij een aantal talenten in de kijker zetten. Want ze verdienen het!

Image for post
Image for post

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Na een mislukt avontuur in Biomedische Laboratoriumtechnologie, heb ik beslist om multimedia en communicatietechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool te studeren. Ik moest en zou iets studeren dat vaag gerelateerd was aan technologie.

Ik had deze richting gekozen omdat er zo’n grote variëteit aan interessante technische vakken waren, programmeren, 3D-modeling, etc. Na het eerste jaar koos ik om toch de iets creatievere route in te gaan en ging ik voor de keuzerichting audio-video. Hier heb ik echt mijn passie voor beeld en geluid ontdekt.

Ondertussen studeer ik een postgraduaat Digital Storytelling aan het KASK & conservatorium in Gent, om meer bij te leren over verhaalstructuur, content creation, podcasting, fotografie, en nog veel meer.

Wat inspireert je? (Instagramaccounts, YouTube channels, kunstenaars, …)

Als het om podcasts gaat zijn er veel goede verhalende podcasts die mij zijn bijgebleven. Ik denk aan ‘Welcome to Night Vale’, ‘Limetown’, ‘Archive 81’, of hier bij ons ‘Het Oord’ en ‘Duke’. Maar natuurlijk is dat niet het enige dat mij inspireert.

Als kind was ik helemaal zot van Star Wars en dat heeft zo’n grote indruk op mij gemaakt, dat ik nu nog altijd denk ‘Oké, maar hoe kan ik science fiction of de ruimte betrekken in dit verhaal’ als ik een opdracht krijgt.

Ik hou ook veel van fotografie en beelden, dus er zijn veel fotografen/artiesten op Instagram dat mij inspireren, zoals Todd Hido, Vasjen Katro, Willem Verbeeck of Melanie King.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Ik hoop een job te vinden waar ik verschillende creatieve en technische taken kan doen. Een job in digital storytelling voor een merk lijkt me fantastisch om te doen, om daar mijn beste storytelling, fotografie, video en ontwerp skills boven te halen. Maar ik ben ook niet vies van een paar uurtjes kabelslepen op een multicam set of microfoons gaan prikken op een concert. Wat de toekomst ook brengt, ik sta voor alles open!

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Ik kijk vooral uit naar alle dingen die ik ga bijleren in de toekomst. Jobs zijn de beste kansen om dingen bij te leren, omdat je constant in contact komt met mensen die weten wat ze doen en dat ook kunnen uitleggen.

Vertel eens wat meer over je eindwerk en hoe het tot stand kwam.

Dat ik een audio verhaal wou maken was een vrij simpele keuze voor mij, maar welk verhaal ik wou vertellen was een hele moeilijke beslissing. Na weken te zitten worstelen met mijn zelfgeschreven verhaal, heb ik de knoop doorgehakt en ben ik aan de slag gegaan met een verhaal van iemand anders.

Dit was de beste beslissing dat ik had kunnen maken, want anders zou ik nooit zijn uitgekomen bij het idee om een interactief luisterverhaal te maken. Ik heb echter nog veel moeten schrappen en toevoegen om het te laten werken, dus uiteindelijk is het wel echt mijn verhaal geworden. Na het gepruts aan het verhaal en het script ging alles vanzelf, en moest ik enkel nog opnemen, monteren, mixen en een website in elkaar boxen.

Check het eindwerk van Kaat hier

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Elevator pitch: verkoop jezelf in 280 tekens.

Ik ben echt iemand dat alles graag doet. Podcasts of video’s editen? Graag! Foto’s nemen, verhalen uitwerken? Met alle plezier! Camera, geluid, licht assistent? Ja! Ja! Ja! Elke opdracht is een kans waar ik mij ten volle tegenaan gooi, en als iets niet onmiddellijk lukt, dan zoek ik het op. Als je nu denkt ‘Wat praat die griet allemaal?’, mag je zeker eens een kijkje nemen op mijn Instagram-pagina 😎

OpenVRT

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store