Image for post
Image for post

Mégane Callewaert

Camille Pollie
Jul 16 · 4 min read

Bij OpenVRT zijn we steeds op zoek naar jong digitaal talent. Gewoon omdat we nieuwsgierig zijn maar ook omdat we in de toekomst misschien iets voor elkaar kunnen betekenen! Daarom hebben we een oproep aan onze jonge creatives gedaan, om hun afstudeerprojecten met ons te delen. De komende weken zullen wij een aantal talenten in de kijker zetten. Want ze verdienen het!

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Ik heb eerst Journalistiek gestudeerd en koos daarna nog voor een master in Communicatiemanagement. Tijdens die studies begon ik al snel te beseffen dat ik het enorm miste om creatief bezig te zijn. Mijn camera lag ergens bestoft in een hoekje en mijn Adobe abonnement was al een eeuwigheid verlopen. Daarom koos ik om nog een Postgraduaat Digital Storytelling te volgen, waar ik mijn creatief kantje nieuw leven in kon blazen. Ik heb dit vrij impulsief beslist toen ik op reis op een boot lag.

Trust your instincts hé.

Ondertussen ben ik afgestudeerd en ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Wat inspireert je? (Instagramaccounts, YouTube channels, kunstenaars, …)

Eigenlijk vooral de mensen rondom mij. Heel wat vrienden of (verre) kennissen hebben enorm veel talent en daar kijk ik echt naar op. Het stimuleert en motiveert me ook om te zien dat mensen van mijn leeftijd, mijn stad, mijn studierichting… iets zot bereiken. Dat geeft me op de één of andere manier een schop onder mijn kont en de moed om zelf niet op te geven en verder te bouwen aan mijn eigen talenten.

Ook door te reizen kan ik enorm geïnspireerd geraken. Ik denk enerzijds omdat de wereld en de natuur mij enorm intrigeren en anderzijds ook doordat ik me op reis het meest gelukkig en zorgeloos voel, waardoor er ongeforceerd ideeën in mijn hoofd kunnen poppen.

Er zijn natuurlijk ook een paar professionele fotografen en videomakers die ik volg, zoals Henrik Purienne, Jennifer Stenglein, Phillip Kaminiak, Christopher Anderson, Alex BiTan, Antonio G. Hijano… Hun werk is echt van heel ander kaliber, daar kijk ik enorm naar op.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Voor mij is dé droom om zelfstandig iets te beginnen en misschien op termijn zelfs een team uit te bouwen waar ik mijn passie mee kan delen. Maar dat zal nog niet voor in de nabije toekomst zijn. Eerst wil ik wat ervaring opdoen, bijleren van andere mensen en voeling krijgen met de bedrijfswereld. Het liefst zou ik nu aan de slag gaan als ‘allround digital creative’ in een bedrijf dat matcht met mijn persoonlijke interesses. Kortom een bedrijf waar ik dus zelf ook fan van ben.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met mode, reizen, sporten, interieur en lifestyle, in een van die sectoren werken lijkt me dus het meest boeiend. Op vlak van inhoud wil ik graag focussen op content creation, omdat ik hou van veel variatie. Ik hecht enorm veel belang aan bijleren en verbeteren wat ik al kan, dus het zou fijn zijn als dat aangemoedigd wordt. Los van deze hypothetische beschrijving, handel ik eigenlijk vooral op mijn buikgevoel en geloof ik dat er veel meer komt kijken bij een ‘droomjob’ dan alleen de job. Denk maar aan de sfeer, het team… zeker niet onbelangrijk.

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Ik kijk er vooral naar uit om me eens volledig te smijten in iets nieuws en onbekend. Opnieuw een uitdaging hebben na al die jaren studeren, vind ik op zich al spannend. Daarnaast wil ik mijn creativiteit zoveel mogelijk de vrije loop laten en mijn skills verbeteren.

Vertel eens wat meer over je eindwerk en hoe het tot stand kwam.

Ik had absoluut niet in gedachten om te maken wat ik uiteindelijk gemaakt heb. Ik wilde werken met video en in verschillende steden gaan filmen, maar dat ging niet door omwille van voor de hand liggende redenen (euhm.. Covid-19).

Noodgedwongen iets creëren terwijl ik (bijna letterlijk) met mijn hoofd op vier muren bots, is blijkbaar niet echt aan mij besteed, maar na een paar loopjes in de natuur en nachtelijke brainstorms kwam ik uiteindelijk op het idee om ‘Fragments’ te creëren.

Fragments is een online platform met fragmenten uit mijn quarantaine. Ik maakte de website from scratch en experimenteerde zelf met de look en branding. Het doel van dit project was positieve zelfreflectie, via het platform in touch blijven met vrienden en familie en mijn creativiteit niet laten uitdoven door die vier muren om me heen. Het eindresultaat is een wirwar van persoonlijke fragmenten, random visuals, interactie met mijn ‘bubbel’, creatieve bezigheden, moodboards… Het wijst zichzelf uit.

Méganes eindwerk: “Fragments”

Méganes portfolio:

Elevator pitch: Verkoop jezelf in 280 tekens.

Ik hou van creëren. Tekst, foto, video, het liefst van alles wat. In mijn vrije tijd verfijn ik mijn praktische skills, werk ik freelance, worstel ik liefdevol met Adobe programma’s en ga ik regelmatig op stap met een camera.

Net afgestudeerd, maar al lang niet meer onervaren.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store