De 20 van 2021: Robbe Callewaert

Andyra Luthfie Sugiana
Apr 1 · 6 min read

Ondanks dat het studeren niet zo gemakkelijk ging, had Robbe zijn doel al snel voor ogen: werken voor de Britse design studio ILOVEDUST. En dat doel liet hij niet meer los. Robbe kon bij de studio stage lopen en sindsdien werkt hij daar. Tegenwoordig is hij veelal bezig met 3D-animaties die dikwijls door natuur en industrialisme geïnspireerd zijn.

Meet Robbe Callewaert uit ‘De 20 van 2021’!

3D-animatie is tegenwoordig het medium waar ik het meest naar terug grijp en mijn werk is dikwijls geïnspireerd door de natuur met invloeden van industrialisme.

Wanneer ik het als “af” kan beschouwen. Dit gebeurt echter niet vaak. Meestal is er altijd wel iets dat beter kan en ik denk dat veel creatievelingen zich hier wel aan kunnen herkennen. De stapel met onafgewerkte projecten is bij mij helaas groter dan die met afgewerkt projecten.

‘Mushroom’

Dat ik een artistieke carrière zou volgen was voor mij al van een jonge leeftijd duidelijk. Mijn ouders stuurden me vanaf het eerste leerjaar elke zaterdagvoormiddag naar de stedelijke kunstacademie in Tielt en de tien volgende jaren heb ik daar zo wat elke richting geprobeerd: beeldatelier, striptekenen, architectuur en grafiek & mixed media. Op school deed ik het echter niet zo goed waardoor ik in het middelbaar in het beroepsonderwijs ben beland. Het gebrek aan huiswerk betekende voor mij veel vrije tijd die ik vooral heb gebruikt om Cinema 4D te leren. Ik had hiervoor een studentenlicentie gekregen via de architectuurles aan de kunstacademie. Tien jaar later gebruik ik ditzelfde programma nog steeds voor 90% van mijn job. In het 5de middelbaar ben ik op school van richting veranderd: van houtbewerking naar illustratie en publiciteitsgrafiek.

Het afmaken van mijn hogere studies. Na nooit te hebben moeten studeren in het middelbaar was de schakel naar Devine (Digital design and development) nogal zwaar. Devine bestaat uit 50% design en 50% programmeren. Vooral het programmeren in het eerste jaar was zeer moeilijk, omdat ik daarvoor amper wiskunde heb gehad en nooit heb moeten studeren in het middelbaar. De grootste reden dat ik mijn studies heb afgemaakt, was voor de internationale stage aan het eind van het derde jaar. Ik heb toen 3 maanden stage gelopen bij de studio ILOVEDUST. Ik ontdekte deze studio op Instagram toen ik 15 was en dacht toen al ‘in zo’n studio zou ik graag willen werken’. De stage is uiteindelijk vrij goed verlopen en sindsdien werk ik hier ook al 3 jaar in Portsmouth.

‘Secretary Bird’

Ik heb gewoon verder kunnen doen, maar het was uitzonderlijk drukker. Mijn collega’s zijn toevallig ook mijn huisgenoten dus wij zijn gewoon naar de studio kunnen blijven gaan. Voor de rest moest wel van thuis uit werken. Voor mij was het dus heel verschillend, enkel dat het veel rustiger was in de studio.

Ik heb wel ingezien dat je best niet te ver vooruit plant. Geniet van wat je hebt op het moment zelf. Ik heb bijvoorbeeld meermaals geprobeerd om familie te bezoeken in België, maar dat is telkens opgeschoven. Ik heb me er gewoon bij neergelegd en probeer het te beste maken van de situatie zoals het nu is.

Een animatie die ik heb gemaakt voor de trap-artiest Troyboi. Ik had hem enkele jaren voordien live op Dour festival gezien en ben sindsdien fan van zijn muziek. Ik kreeg in 2019 plots een berichtje op Instagram van de art-director van OWSLA, zijn platenlabel, om te vragen of ik er een animatie in zou steken voor de release van zijn nieuwe track “HIGH”.

Het was een vrij leuk project met creatieve vrijheid. Ik moest simpelweg naar de track luisteren en er nadien een 15 seconden durende animatie voor maken. Toen ik mijn eerste idee voorstelde, was het al meteen raak. Twee weken lang heb ik er intensief aan gewerkt, maar ze waren content.

‘V!BES’ uit animatie voor Troyboi

Toekomstige projecten in de muziekwereld zouden leuk zijn. De creatieve vrijheid is hier aanwezig en de mensen waarmee je werkt zijn ook creatievelingen dus je verstaat elkaar.

Ik volg heel wat artiesten op Instagram, van 3D-artiesten tot illustratoren, modeontwerpers, fotografen en product designers.

‘ICEMAX’

Zo volg ik Obby & Jappari, een nieuwe studio die coole dingen maakt. Of Sucukundbratwurst, een Duits design studio bestaande uit 4 personen. Zij maken niet enkel designs, maar ook kunstinstallaties.

Maar natuurlijk vind ik ook heel wat inspiratie uit de echte wereld. Als je op de juiste manier kijkt, valt er overal wel iets inspirerend te zien.

Wanneer ik dan iets zie of een idee heb, schrijf ik dat kort samengevat in mijn notities. Deze blijven meestal onaangeraakt liggen, totdat ik zin heb om er eens eentje te lezen. Die gebruik ik dan voor mijn persoonlijke projecten.
Voor het werk dat ik voor klanten maak, ga ik anders te werk. Ik hou rekening met wat de klant nodig heeft, en dan denk ik daar op het moment zelf over na.

Momenteel ligt mijn persoonlijk werk even stil door gebrek aan vrije tijd. Ik zit momenteel middenin een verhuis en het is heel druk op het werk door een aantal grote projecten. Hier mag ik jammer genoeg voorlopig nog niets over vertellen, behalve dat het een grote film is die deze zomer uitkomt.

Ik zou mij graag bezig willen houden met het maken van fysieke werken, want op dit moment is alles digitaal. In het middelbaar deed ik namelijk vier jaar lang houtbewerking. Het lijkt me dan wel leuk om iets met productdesign te doen, waar ik mijn kennis van digitaal design kan gebruiken om iets tastbaars te maken. Het is nu eerder een interesse, maar ik mis dat wel.

‘Magic Pong’

Wat je met je tijd buiten school doet, is op zijn minst even belangrijk als je studies zelf.

Wil je weten waar Robbe nu aan werkt?

Bekijk zijn werk op Instagram!

Benieuwd naar de andere makers in de reeks ‘De 20 van 2021’? Je vindt ze allemaal hier!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store