Image for post
Image for post

OPENVRT WEBINARS

Brent Dielen
Sep 29 · 5 min read

Ons event op 10 oktober is helaas gecanceld, maar niet getreurd! We laten jullie niet in de steek en hebben heel wat in petto voor jullie. *Virtueel tromgeroffel* De OpenVRT Webinars! Je moet deze keer dus geen moeite doen om in de douche te springen, een outfit samen te stellen en de trein naar ons te nemen. Je kan gewoon chill in je zetel blijven zitten en meevolgen op je laptop.

Op 15 oktober gaat onze eerste webinar van start. Elke donderdag kan je intunen via Facebook Live, en dit 10 weken lang. Genoeg om handen dus.

Ontmoet hier de eerste sprekers en ontdek waarover ze komen spreken!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Foto: Rebecca De Cavel

Meet: Louise Daneels. Louise begon met illustratie maar eindigde bij keramiek. Volgens haar zijn de twee ‘a match made in heaven’. Ze blaast leven in simpele en alledaagse objecten om zo haar favoriete jeugdherinneringen vast te houden.

Webinar: Herinner(d)ingen

Als een archeologe van haar eigen memorie maakt Louise haar eigen interpretatie van alledaagse objecten uit haar eigen omgeving. Ze laat ons zien hoe keramiek een medium kan zijn om te illustreren en hoe de fragiliteit van het materiaal een nieuwe dimensie kan geven aan een illustratie.

Image for post
Image for post
Foto: Rebecca De Cavel

Meet: Souria Cheurfi. Souria is Editor-in-chief bij VICE Belgium. Daarnaast is ze ook oprichtster van Psst Mademoiselle waar ze vrouwen in de muziekindustrie wil promoten en ondersteunen.

Webinar: (VICE Belgium) Over de relatie tussen journalistiek en activisme

Bij VICE Belgium willen ze een stem geven aan jonge mensen, en zeker aan diegenen die door andere media niet, of te weinig, gehoord worden. Activisme wordt steeds belangrijker in de content die VICE Belgium maakt, en de manier waarop ze die maken. In deze presentatie zal Souria enkele campagnes en artikels van VICE bespreken, die illustreren hoe journalistiek en activisme hand in hand gaan bij VICE.

Image for post
Image for post
foto: Matthijs Van Mierlo

Meet: Frederik Van Den Bril. Frederik is copywriter en digital storyteller voor de culturele sector, social profit en overheid. Als journalist schrijft hij regelmatig over internet- en jongerencultuur voor o.a. VRT, VICE en rekto:verso. Hij heeft een vaste column als internethistoricus voor OpenVRT. Hij maakt deel uit van het collectief Onder Stroom.

Webinar: I meme no harm

Internet memes zijn de meest populaire visuele expressie van de 21ste eeuw. Ze zijn een postmoderne uitdrukking van de gevoelens en gedachten van ondertussen meerdere generaties internetgebruikers. Onze Open VRT-internethistoricus Frederik Van den Bril vertelt over de culturele en politieke impact van memes.

Image for post
Image for post
Foto: Rebecca De Cavel

Meet: Eva Moeraert. Eva is een audio-storyteller. Wat wilt dat concreet zeggen? Ze vertelt verhalen in audio op allerlei manieren. Meestal in podcast of radiodocumentaires, maar soms ook in geluidswandelingen en audiowalks. Daarnaast geeft ze les aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar ze mee aan de wieg staat van het nieuw postgraduaat podcasting.

Webinar: Met vallen en opstaan: persoonlijke verhalen vertellen in een podcast

Eva Moeraert maakte de afgelopen jaren twee stevige podcasts rond persoonlijke verhalen.

In Waarom (VPRO) ging ze op zoek naar de redenen achter de zelfmoord van een oude vriend. En in haar nieuwste podcast ‘Wie was mama’ volgt ze een vrouw, die op zoek gaat naar het verhaal achter de moord van haar vader op haar moeder. Deze podcast maakte Eva samen met OpenVRT voor Radio 1 en is nog een goed bewaard geheim, want ‘Wie was mama’ komt dit najaar pas uit (primeur!)!

In deze talk neemt Eva je mee in haar maakproces, legt ze uit waar ze tegenaan liep en welke lessen ze hieruit heeft getrokken.

Image for post
Image for post
Foto: Ianthé Meylemans

Meet: Anouk Robbeets. Anouk is Digital Creative bij VRT Creative Lab, en is gefascineerd door storytelling in al haar vormen — van klassieke mythe tot interactief luisterverhaal. Voor haar eindwerk (Digital Storytelling KASK, 2018–2019) liet ze deze twee schijnbare tegengestelden samenkomen. Ze maakte een interactieve hervertelling van de mythe van Echo en Narcissus voor de Google Home smart speaker. Hierna ging ze aan de slag bij Creative Lab om de mogelijkheden van deze en andere nieuwe vertelvormen te onderzoeken en uit te testen.

Webinar: Wat ik leerde uit één jaar experimenteren met smart speakers

Één jaar lang experimenteerde Anouk met smart speakers, virtuele assistenten, interactieve audio en alles wat erbij komt kijken. Geen evidente taak, want in Vlaanderen stond — en staat — dit medium nog altijd in haar kinderschoenen. En dat is jammer, want er zit heel wat meer in een smart speaker dan een robot die onderdanig al je vragen beantwoordt. Wat denk je van een verteller, een lesgever, een coach of zelfs een quizmaster?

In deze talk vertelt Anouk wat haar inspireerde om aan de slag te gaan, wat jij kan leren uit de ups en downs van haar traject en hoe een flinke dosis nieuwsgierigheid vaak belangrijker is dan concrete skills.

Vanaf 15 oktober kan je elke donderdag via onze Facebook-pagina een webinar met volgen. Ben je benieuwd naar de andere sprekers? En wil je alles op tijdig in je agenda kunnen aanstippen? Hou dan zeker onze socials in de gaten!

Image for post
Image for post

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store