Image for post
Image for post

OPENVRT WEBINARS

Brent Dielen
Oct 6 · 4 min read

Ons event op 10 oktober is helaas gecanceld, maar niet getreurd! We laten jullie niet in de steek en hebben heel wat in petto voor jullie. *Virtueel tromgeroffel* De OpenVRT Webinars! Je moet deze keer dus geen moeite doen om in de douche te springen, een outfit samen te stellen en de trein naar ons te nemen. Je kan gewoon chill in je zetel blijven zitten en meevolgen op je laptop.

Elke donderdag kan je intunen via Facebook Live, en dit 10 weken lang. Genoeg om handen dus.

Ontmoet hier de volgende sprekers en ontdek waarover ze komen spreken!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Meet: Supercontent. Jonge knapen Jeff (31) en Pieterjan (27) besloten een half jaar geleden hun leven meer inhoud te geven door een Youtube-kanaal te beginnen. Intussen hebben een ze een Coronahitje in de zakken, een achtienduizendtal abonnees en megalomane TikTok-ambities.

Webinar: De 10 Flaters van Supercontent.

Je kunt niet elke week een Marc Van Ranst-lied bedenken. Wel kan je elke week dezelfde fouten maken, maar dat lijkt niet aangewezen. Daarom tien tips over wat je vooral niet moet doen als je wil scoren op Youtube.

Image for post
Image for post
Foto: Loulou João

Meet: Loulou João. Loulou is een AfroBelgische 3D illustrator en animator. Door haar gemengde roots ontwikkelde ze een inter-dimensionaal wereldbeeld. Hierdoor benadert ze politieke, culturele, sociaal-economische en historische aspecten van de blanke wereld op een analytische manier en onderzoekt ze hoe dit haar eigen identiteit en positie binnen deze maatschappelijke setting beïnvloedt.

Webinar: Loulou João over BLM. Het creëren van je eigen wereld en hoe deze een tool kan zijn voor een persoonlijk groeiproces.

Loulou maakt bewegende illustraties voor de New Yorker en animaties voor MTV, Burning Man en Adult Swim. Hoe is ze tot dit punt gekomen en wat heeft het met BLM te maken?

Image for post
Image for post
Foto: Rebecca De Cavel

Meet: Kasper-Jan Raeman van Subbacultcha. Samen met zijn zus Herlinda richtte hij 8 jaar geleden het Belgische luik op van een platform afkomstig uit Nederland. Het concept? Een medium dat gespecialiseerd is in muziek, kunst en lifestyle. Subbacultcha bestaat enerzijds uit een lidmaatschap voor concerten, expo’s en events in België, anderzijds uit een magazine waarin ze artiesten, festivals en merken promoten die passen bij hun doelgroep.

Webinar: Van idee tot business. Hoe je je eigen project/zaak opstart en welke obstakels je kan vermijden.

Kasper-Jan gaat het hebben over hoe je een strategisch plan maakt voor je concept. Want een goed idee is één ding, maar de uitvoering is vaak een ander paar mouwen. Leer welke valkuilen je best kan vermijden en hoe je je idee naar een hoger level haalt!

Image for post
Image for post
Foto: Youqine Lefèvre

Meet: Youqine Lefèvre. Youqine is een fotografe die in haar werk de raakvlakken tussen intimiteit, het menselijke, de herinnering en familie opzoekt en vastlegt. Met haar meest recente werk “The Land of Promises” won ze de eerste prijs van het “Pitch your photo project” in De Donkere Kamer (BE) en werd ze geselecteerd voor reGeneration4 in het Musée de l’Elysée (Lausanne, CH) en de Kassel Dummy Prijs 2020 (DE).

Webinar: ‘The Land of Promises’: hoe kan je een persoonlijk verhaal toegankelijk maken voor een groter publiek?

Youqine komt vertellen over hoe haar fotoreeks voor ‘The Land of Promises’ tot stand gekomen is. Ze neemt ons mee in het verhaal dat start bij haar eigen adoptie en dat eindigt bij het anticonceptiebeleid in China. Hoe een persoonlijk verhaal het startpunt werd van een breder artistiek onderzoek, kom je tijdens deze webinar te weten.

Image for post
Image for post
Foto: Rebecca De Cavel

Meet: Bram Sels. Bram is een Vlaamse Art Director en Concept Artist die vooral actief is in de internationale entertainment sector. De laatste jaren heeft hij onder andere meegewerkt aan Love, Death & Robots, League Of Legends en de tweede Lego Movie. Naast illustraties maken voor Magic: The Gathering is hij momenteel Art Director voor het Schotse Axis Studios.

Webinar: Concept Art in Photoshop, Blender en 3DCoat.

In deze making-of zie je hoe stap-voor-stap hoe een fictief landschap ontworpen wordt. Kijk mee hoe met virtuele klei een lay-out wordt neergezet en hoe die vervolgens omgetoverd wordt tot een afgewerkte illustratie.

Vanaf 15 oktober kan je elke donderdag via onze Facebook-pagina een nieuwe webinar volgen. Keep an eye out!

Image for post
Image for post

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store