Image for post
Image for post

OpenVRT werkte mee aan de nieuwe podcast van AudioCollectief SCHIK! En wat toen gebeurde geloof je nooit…

kim-ling nicolai
Jul 2, 2019 · 2 min read

AudioCollectief SCHIK (je weet wel, die van BOB) sloeg de handen in elkaar met OpenVRT, VPRO, NPO Radio 1 en Sporza voor hun nieuwe podcast, El Tarangu.

Image for post
Image for post
Copyright: Sanne Delcroix en Berten Vanderbruggen

In 2003 krijgt de Vlaamse wielerheld Lucien Van Impe een vreemd telefoontje. Zijn oude rivaal José Manuel Fuente is in België en wil met hem uit eten. Op zich geen ongewoon verzoek, maar er is één probleem: Fuente is officieel al zeven jaar dood. Toch gaat Lucien op de uitnodiging in…

In zes afleveringen gaat AudioCollectief SCHIK, samen met sportchroniqueur Filip Osselaer, op zoek gaat naar een man die eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen. Langs Noord-Spaanse bergflanken en Vlaamse wielercafés komen ze terecht in een wereld van oude helden, onbetrouwbare bronnen en gestoorde geesten.

Ze komen steeds dichter bij de waarheid, tot ze botsen op leugens uit hun eigen verleden. Spannend he?!

Waar vind ik El Tarangu?

Vanaf maandag 8 juli is de eerste aflevering beSCHIKbaar (Heb je’em?!) (Sorry flauwe mop van de redacteur)!

Vanaf dan kom je zes weken lang elke maandag een stapje dichter bij de waarheid. Luisteren kan via Apple Podcasts, Stitcher, via www.vpro.nl/eltarangu of de website van Sporza.

Kan je niet wachten? Dan kan je hier de trailer al beluisteren.

De serie is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds, het Vlaams-Nederlands huis deBuren en het Fonds Pascal Decroos.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store