OpenVRT werkte mee aan de nieuwe podcast van AudioCollectief SCHIK! En wat toen gebeurde geloof je nooit…

kim-ling nicolai
Jul 2 · 2 min read

AudioCollectief SCHIK (je weet wel, die van BOB) sloeg de handen in elkaar met OpenVRT, VPRO, NPO Radio 1 en Sporza voor hun nieuwe podcast, El Tarangu.

Copyright: Sanne Delcroix en Berten Vanderbruggen

In 2003 krijgt de Vlaamse wielerheld Lucien Van Impe een vreemd telefoontje. Zijn oude rivaal José Manuel Fuente is in België en wil met hem uit eten. Op zich geen ongewoon verzoek, maar er is één probleem: Fuente is officieel al zeven jaar dood. Toch gaat Lucien op de uitnodiging in…

In zes afleveringen gaat AudioCollectief SCHIK, samen met sportchroniqueur Filip Osselaer, op zoek gaat naar een man die eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen. Langs Noord-Spaanse bergflanken en Vlaamse wielercafés komen ze terecht in een wereld van oude helden, onbetrouwbare bronnen en gestoorde geesten.

Ze komen steeds dichter bij de waarheid, tot ze botsen op leugens uit hun eigen verleden. Spannend he?!

Waar vind ik El Tarangu?

Vanaf maandag 8 juli is de eerste aflevering beSCHIKbaar (Heb je’em?!) (Sorry flauwe mop van de redacteur)!

Vanaf dan kom je zes weken lang elke maandag een stapje dichter bij de waarheid. Luisteren kan via Apple Podcasts, Stitcher, via www.vpro.nl/eltarangu of de website van Sporza.

Kan je niet wachten? Dan kan je hier de trailer al beluisteren.

De serie is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds, het Vlaams-Nederlands huis deBuren en het Fonds Pascal Decroos.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

kim-ling nicolai

Written by

Producer at OpenVRT.

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade