Image for post
Image for post

Sam Corijn

kim-ling nicolai
Nov 27, 2020 · 4 min read

Bij OpenVRT zijn we steeds op zoek naar jong digitaal talent. Gewoon omdat we nieuwsgierig zijn maar ook omdat we in de toekomst misschien iets voor elkaar kunnen betekenen! Daarom hebben we een oproep aan onze jonge creatives gedaan, om hun afstudeerprojecten met ons te delen. De komende weken zullen wij een aantal talenten in de kijker zetten. Want ze verdienen het!

Image for post
Image for post

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Ik ben vorig academiejaar afgestudeerd als Bachelor Beeldende Vormgeving Grafisch Ontwerp aan LUCA School of Arts Gent. In het middelbaar zat ik in de richting publiciteit en illustratie en besloot om dit in mijn hogere studies verder te zetten. Omdat ik na mijn bachelor voelde dat ik mij nog meer wilde verdiepen in grafisch ontwerp, besloot ik om nog verder te studeren. Ik volg nu een een schakelprogramma naar een Master Grafisch Ontwerp, ook aan LUCA School of Arts Gent.

Wat inspireert je? (Instagramaccounts, YouTube channels, kunstenaars, …)

Als ontwerper kijk ik graag rond: ik analyseer graag mijn omgeving en gebruik deze ook als inspiratiebron. Inspiratie vind ik zowel in vormgeving als kunst of soms gewoon de banale creativiteit en humor van de mensen rondom mij. Ook kijk ik naar wat er allemaal gebeurt binnen de ontwerpwereld, zowel wat er in het verleden al gedaan is maar ook wat er vandaag allemaal gebeurt.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Grafisch ontwerper, uiteraard…, maar dit vak is zo ruim. Ik denk dat het zowat iedere grafisch ontwerper zijn droom is om binnen de cultuursector te werken of eigen autonome grafische of artistieke projecten op te starten. Dit is dus ook een reden waarom ik nog een academische master doe, zodat ik mij als autonoom ontwerper kan ontplooien.

Ik zie mijn professionele opleiding dus als een meerwaarde. Ik leerde hier vooral in team en volgens een briefing te werken. Mezelf enerzijds uitdagen in commercieel werk en anderzijds eigen artistieke projecten opstarten, lijkt mij de ideale combinatie.

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Ik kijk vooral uit naar de nieuwe uitdagingen die op mijn pad zullen komen. Een job zoeken bezorgt ook wel veel stress, maar je droomjob vinden als eerste job lijkt mij zeer uitzonderlijk.

Image for post
Image for post

Vertel eens wat meer over je eindwerk en hoe het tot stand kwam.

Het begon allemaal met notities op mijn gsm met ideeën voor projecten. Een van die snelle nota’s was ‘mijn 50ste verjaardag vormgeven’. Een banaal idee op het eerste zicht, maar met een extra dimensie: ik lijd namelijk aan de levensbedreigende ziekte Mucoviscidose en oud worden met die ziekte is nog altijd niet van zelfsprekerd. De uitwerking van dit zeer persoonlijk project was niet evident: het werd te emotioneel en zwaar, en verloor de banaliteit die het oorspronkelijk zo aantrekkelijk maakte. Door feedback van mijn docenten en medestudenten besloot ik mijn andere grote passie, muziek, met dit project te combineren. Het resultaat werd het conceptalbum ‘How long would I live without …’.

Image for post
Image for post

Het album start bij de eerste sporen van de ziekte. Muco is een genetische ziekte waarvan men de sporen van een bepaalde mutatie kan terug vinden tot 53 000 jaar terug. Dit is het begin. Ik nam belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de zoektocht naar een mogelijke genezing als basis om mijn nummers rond te bouwen. Uiteindelijk eindigt het bij de definitie van genezing, die tot hier toe nog niet bestaat.

Voor het ontwerp van het album, werkte ik rond de term ‘verfijnen’: door de medische vooruitgang begrijpt men aandoeningen steeds beter, en komt er mogelijks genezing in zicht. Dit concept vertaalde ik naar een grafisch systeem, waarbij er een figuur systematisch verdwijnt. Dit systeem paste ik vervolgens toe op een reeks zelfportretten waarin ik steeds ouder word. Hierdoor wordt de resolutie van die afbeeldingen steeds beter.

Check het eindwerk van Sam hier:

Image for post
Image for post

Elevator pitch: verkoop jezelf in 280 tekens.

Hallo! Ik ben Sam Corijn, als grafisch vormgever werk ik het liefst zo ruim mogelijk binnen het vak. Ik werk graag aan de hand van een grafisch systeem, dat ontstaat vanuit een inhoudelijk, relevant concept, om vervolgens te gaan spelen met de gecreëerde beperkingen of regels. Dit leidt meestal tot een geslaagd ontwerp.

OpenVRT

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store