#Talks at firma meets Souria Cheurfi

Elke week vuren we nieuwe sprekers op jullie af die op 25 april het podium zullen warm houden. In ‘Speaker Up Close’ maken jullie al kort kennis met wie jullie komt inspireren.

Rebecca de Cavel
Mar 5 · 3 min read

Meet: Souria Cheurfi. Souria is sinds 10 maand Editor-in-chief bij VICE Belgium. Daarnaast is ze ook oprichtster van Psst Mademoiselle waar ze vrouwen in de muziekindustrie wil promoten en ondersteunen.

Kan je vertellen hoe je bij Vice Belgium bent beland?

Foto’s: Rebecca De Cavel

Ik heb journalistiek gestudeerd en ben vlak na mijn studies gaan rondreizen in Australië. Daar ben ik begonnen met schrijven. Ik heb verschillende stages doorlopen en veel gratis moeten schrijven. Eerst deed ik een stage bij Elle Magazine en later kwam ik terug naar België met een al wat meer aangedikte CV. Dat heeft mij de kans gegeven om voor andere magazines te schrijven zoals SubbaCultcha en The Word Magazine waar ik Assistent Editor werd. Toen kwam er bij VICE een opening vrij als editor-in-chief en voilà, nu ben ik hier.

De thema’s die VICE behandelt zijn ook thema’s die voor mij persoonlijk extreem belangrijk zijn. Ook in mijn andere projecten komen identiteit, cultuur en muziek steeds weer terug. Dus ik zit hier perfect op mijn plek.

Je combineert Vice ook met je persoonlijke projecten. Hoe belangrijk is dat voor jou?

Mijn persoonlijke projecten naast mijn werk hier bij VICE zijn heel belangrijk voor mij. Je moet veel tijd investeren en soms zijn er slapeloze nachten of weekenden, daar moet ik zelf ook nog een balans in vinden. Enerzijds geloof ik dat je je passie moet nastreven, ook als dat na de werkuren moet. Maar vandaag de dag worden we constant overspoeld door zoveel prikkels en al die overstimulatie mag niet in de weg staan van je mentale gezondheid.

Wat zou je graag veranderd zien in de creatieve sectoren?

Gratis werk. (lacht) In het verleden heb ik zelf ook veel gratis geschreven. Stages lopen tijdens je studies vind ik heel normaal en noodzakelijk. Maar voor veel freelancers en creatievelingen is gratis werken een dagelijkse realiteit waar ze tegen moeten opboksen. Mensen onderschatten vaak het werk dat creatieve mensen moeten doen. Dat geldt voor grafische ontwerpers, illustratoren, fotografen,… Ze worden onderbetaald en ondergewaardeerd. Dus ik vind het belangrijk dat beginnende artiesten zichzelf naar waarde schatten en ‘nee’ durven zeggen tegen een te lage prijs.

Souria gaat het hebben over falen en opstaan, hoe ze VICE combineert met haar persoonlijk project ‘Psst Mlle’ en het belang van je eigen weg te vinden. Benieuwd naar meer van Souria’s werk? Dat vind je hier!

Ons event #Talks at firma gaat door op 25 april in Brussel! Wil je Souria’s talk niet missen? Haast je dan naar onze Facebookpagina voor meer info.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Thanks to Hendrik Wittock

Rebecca de Cavel

Written by

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

14.4K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade