Kterou API gateway?

Petr Jůza
Nov 25, 2019 · 2 min read

Vybírali jsme na projektu API gateway a pokud i někdo z vás bude stát před stejným úkolem, pak se mu níže uvedené informace a porovnání mohou hodit. Hledali jsme gateway primárně pro externí použití, tedy pro vystavení rozhraní třetím stránám, ale i jako rozhraní mezi našimi frontendy a backendy.

Do užšího výběru jsme zařadili dvě klasické API gateway a jednu aplikační (programovací) gateway:

Pozn. bohužel Medium podporuje tabulky velice omezeně, tak jsem byl nucen přehled vložit jako obrázky, bohužel bez aktivních odkazů.

Porovnání API gateway 1
Porovnání API gateway 2

Pro náš konkrétní projekt jsme se rozhodli vybrat Tyk API gateway z těchto důvodů:

  • rádi bychom zůstali v open-source (free) variantě a ta nám v případě Tyku přijde “úplnější”, tj. k dipozici není jen samotná API gateway, ale i řada podpůrných nástrojů. Nicméně pokročilé funkce (např. vývojářský portál) jsou k dispozici až v placené verzi.
  • z pohledu integrace je pro nás důležité napojení na IDM (Keycloak) přes OpenID a nejsme si jisti, jak moc to bude funkční v open-source verzi Konga (pozn. řada pluginů má free a enterprise verzi)
  • GoLang je pro nás příjemnejší než Lua, navíc výběr jazyků pro psaní pluginů je celá řada
  • Tyk je dle několika srovnání pomalejší než Kong, ale toto pro nás nebylo hlavní kritérium. Také možnosti škálování resp. jednoduchost vytvoření clusteru je u Konga lepší, ale pro nás opět není tak důležité.
  • jasné a srozumitelné platební podmínky, naopak u Konga jsem to nebyl schopen vůbec zjistit

Proč jsme nevybrali jiná řešení?

WSO2 API Manager

  • špatné zkušenosti z již existujících projektů
  • obecně kvalita WSO2 produktů nám přijde velice slabá

Netflix Zuul

  • přímá alternativa k Spring Cloud Gateway
  • porovnání se Spring Cloud Gateway již proběhlo na předchozím projektu, tedy v kategorii “aplikační gateway” již máme jasno a s úspěchem používáme

API Umbrella

Cílem bylo vybrat (aspoň v této fázi výběru) řešení umožňující on-premise nasazení, proto jsme vyřadili např.:


OpenWise Tech blog

Stories from our development

Petr Jůza

Written by

OpenWise Solutions | http://www.openhub.cz | http://www.vyvojarska-plzen.cz

OpenWise Tech blog

Stories from our development

More From Medium

More on Technology from OpenWise Tech blog

More on Technology from OpenWise Tech blog

Naše zkušenosti s Heroku

More on Technology from OpenWise Tech blog

More on Technology from OpenWise Tech blog

Jak nedělat mikroservisy

Related reads

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade