Další blog? Ano, začínáme

Petr Jůza
Apr 7 · 2 min read

Další blog? Já doufám, že jen další nebude …
Blogy mám rád, protože na rozdíl od tweetů dokáže člověk rozvést nějakou myšlenku, uceleně ji sdělit, nejen vyslat do světa krátkou informaci bez kontextu. Proto jsem rád, že je tu pořád několik kvalitních blogů z mých oblastí zájmu, které pravidelně čtu (i když články pravidelně nevycházejí) — musím začít Dagblogem, protože Dagiho blog bych už skoro označil jako fenomén české IT scény (stejně jako CZ Podcast) než jen nějaký blog. Jsem rád, že stále něco napíše Banter, Lukáš Křečan, Martin Podval, Honza Novotný, Vojta Růžička nebo Vít Kotačka. Z firemních blogů rád čtu Zonky developers blog nebo Wultra blog. Také nesmím zapomenout na blog o štěstí v práci Michala Šrajera, Zuzi’s blog nebo Filemonův blog — sice už mimo svět techniky, ale o to více inspirativní.

Všichni uvedení blogeři mají jedno společné — jsou to lidé, kteří blogují už pár let a blogovali se mnou i v době, kdy jsem psál také svůj blog o Javičce. (pozn. jiné blogery neznám, protože buď jsem v nějaké bublině nebo jsem na někoho zapomněl a nebo prostě nikdo jiný kvalitní není …)

Chtěl bych se zkusit vrátit ke psaní a přivést k tomu i mé kolegy ve firmě. Chci psát proto, že si pamatuji, že mě to bavilo, že bylo super od někoho dostat mail “díky moc za tvůj poslední článek, ušetřil mě spoustu času”. Já nejsem velký řečník, proto možná o to raději píšu a blog mě umožňuje si uspořádat myšlenky, zamyslet se nad tématem, které chci sdělit. Samozřejmě pokud chci něco říci ostatním, tak o tom musím také něco vědět, tedy nutí mě to se učit nové věci. Už jen toto jsou důvody proč psát a když k tomu přibudou i čtenáři, kteří sem tam pošlou nějaký komentář, tak to už je potom paráda.

OpenWise Tech blog

Stories from our development

Petr Jůza

Written by

OpenWise Solutions | http://www.openhub.cz | http://www.vyvojarska-plzen.cz

OpenWise Tech blog

Stories from our development

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade