Ionic 3 Genel Bakış ve Proje Yapısı

Buse Yaren Tekin
Apr 12, 2019 · 2 min read

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere Ionic 3 projesi nasıl oluşturulur ve proje yapısı nedir, nasıl kullanılır bunlar ile alakalı bilgi vereceğim. Öncelikle boş bir ionic projesi açıyoruz.

Ionic Şablonu Oluşturma

Bu adımdan sonra sizlere Ionic AppFlow SDK’sının kurulup kurulmayacağını soracak, bu adımda no diyerek devam ediyorsunuz.

Appflow SDK

Proje süresince proje içerisindeki src klasörü ile çalışacağız. Dilerseniz proje yapısını sizlere kısaca anlatayım.

✔️ app -> Uygulamamızın taban klasörü olarak da düşünülebilir
✔️ assets -> Tasarım kodlarının bulunduğu klasördür
✔️ pages -> Uygulamanın içerdiği dosyalar bulunmaktadır.
✔️ themes -> Uygulama içerisindeki renk, tasarım gibi alanların değiştirilmesine olanak verir.

app.component.ts ->Uygulama referanslarını saklar. Proje boş şablonda seçildiği için bu klasörün içerisi boş gelecektir.
app.html -> Kullanıcıya görünecek uygulama sayfası.

home.ts sayfasının analizi

Gerekli Ionic ve Angular çekirdeği import edilmiştir.
Burada NavController kütüphanesi eklenmiştir. Bu NavController kütüphanesi sayesinde sayfalar arası geçiş yapabileceğiz.

Projenizin home.html sayfasında görmek istediğiniz bilgileri ve componentleri kullanarak serve komutu ile çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Böylelikle projenizde bir hata ile karşılaşmadıysanız oluşturulan uygulama aşağıdaki gibi görünecektir.

F12 ile uygulama tasarımının görüntülenmesi

Operations Management Türkiye

Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, fikirlerimizi ve…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store