IONIC : Hibrit Çatı Uygulaması 📲

Buse Yaren Tekin
Mar 2, 2019 · 2 min read
Ionic framework wallpaper

Merhaba arkadaşlar,
Bu yazımda sizlere hibrit uygulama çatılarından biri olan Ionic’i elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Ionic hibrit uygulamada çalışan en çok tercih edilen kütüphanelerden bir tanesidir.

Nedir bu Ionic Framework ?

👉 Açık kaynak kodlu olan bu kütüphane, Cordova üzerine inşa edilmiştir.

👉 Web geliştiricisi olanların bile mobil uygulama geliştirmesine olanak sağlayan bir kütüphanedir.

Ionic kütüphanesi ile çalışmanız için TypeScript kodları yazılacağı için başlangıç olarak JavaScript temeliniz olması gerekmektedir. Bununla alakalı daha önceden paylaşmış olduğum bu linki inceleyebilirsiniz 👀

https://medium.com/@minnakkurabiyee/typescript-f7605d4f4444

O zaman Html, CSS, JS bilen herkes hiç durmadan haydi mobil uygulamalar geliştirmeye !! 👏
Çalışmalarımızı geliştireceğimiz ortam olan Ionic kurulumu için aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirmemiz gerekmektedir.
Mobil uygulama donanımının çalışabilmesi için öncelikle Cordova’nın yüklenmesi gerekmektedir.

Cordova Framework Nedir?

Kullanacağımız bu framework Html,Css, Js kullanılarak hibrit uygulamalar elde edebilmemizi sağlamaktadır.

Projemize cordova kurulduktan sonra uygulamamızda kullanacağımız pluginlerin eklenmesi gerekmektedir. Bunun sebebi ise Apache Cordova’nın temel yapısında çeşitli sensörler, pluginler(eklentiler),grafikler ve inputlar kullanılmasıdır. Örneğin projenizde kamerayı açmak istiyorsanız Cordova’ya ait ilgili camera-plugin eklentisinin yüklenmesi gerekmektir.

Cordova Çalışma Mantığı

Ionic Kurulumu

Ionic’in projede çalışabilmesi için aşağıdaki öncelikle cordova ardından ionic npm paketinin kurulması gerekmektedir.

cordova npm paket yüklenmesi
ionic npm paket yüklenmesi

Son olarak JavaScript’in üst kütüphanesi olan TypeScript’in eklenmesi gerekmektedir.

typescript npm paket yüklenmesi

Bundan sonra ise geriye Ionic kodlamaya geçmek kaldı 😇

Ionic app architecture

Operations Management Türkiye

Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, fikirlerimizi ve…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store