IONIC SEMANTIC UI KULLANIMI

Buse Yaren Tekin
Jul 28, 2019 · 2 min read
Semantic UI Official Site

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere Ionic’te Semantic UI kullanımından bahsedeceğim. Dilerseniz hemen anlatmaya geçeyim 💁

Semantic UI Nedir?

👉 LESS ve Jquery tarafından desteklenen bir bootstrap alternatifidir. Modern front-end geliştirmeyi sağlayan bir css kütüphanesi olan semantic-ui amacı tasarımcıları ve geliştiricileri “kullanıcı arayüzünü paylaşmak için bir dil oluşturarak” güçlendirmektir.

Yukarıda gördüğünüz Semantic’in kendi websitesinde de gördüğünüz üzere vurgulanan sloganı açıklamak gerekirse, tam olarak vurgulanmak istenen mottoyu bize vermektedir.
Web’in yeni dili HTML değil, Kullanıcı Arayüzü.”

Semantic UI öğrenmek isteyenleriniz için aşağıdaki verdiğim linke tıklayarak dökümantasyonu incleyebilirsiniz.

Semantic öğrenme platformu

Hatırlatma:
Semantic UI kullanabilmeniz için açtığınız projeye Node.js’i yüklemek zorunda olduğunuzu unutmayın!

node.js

Kullanıcı arayüzü temelli ng2-semantic-ui kullanılarak Ionic Framework

ng2-semantic-ui

👉 Projenizde semantic-ui kullanabilmeniz için ng2 paketlerinin yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için ise aşağıdaki komut satırını terminalde çalıştırmanız gerekir.

ng2 paket yüklenmesi

👉 Semantic-ui bir front-end frameworkü olduğu için css kodunu index.html’e eklemek gereklidir. (semantic.min.css)

👉İndirilen kütüphanenin kullanılması için ana modül dosyasına import edilmesi gerekmektedir.(SuiModule)

SuiModule modülünün import edilmesi

Operations Management Türkiye

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store