Opinio(n) — a view, judgment, or appraisal formed in the mind about a particular matter

Det finnes mange gode ideer. En god ide er et godt utgangspunkt men alt handler om gjennomføringsevne. Gjennom historien har de beste ideene gjerne sitt utspring fra noen som har jobbet daglig med et problem og da fått en ide til hvordan dette problemet kan løses. Ideene klekkes derfor ut av mennesker som har kompetanse på det feltet hvor de skal løse et problem, og det er jo en god ting — kompetanse altså!

Dette er historien om Opinio og hvordan det hele startet:

Det var en gang (alle gode historier starter slik!) 4 personer som alle jobbet med konferanser, små og store konferanser, i inn og utland. Vi hadde lenge jobbet tett med kongressbyråer som alle mente at en av deres aller største utfordringer var å aktivisere og engasjere deltakerne på arrangementene som ble avholdt. Tilbakemeldingene de fikk fra deltakerne sine, var at de gjerne ville delta mer.

Opinio. Empower your audience!

I dag finnes det et stort antall systemer for MICE-industrien (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), systemer hvor kongressbyråer eller arrangører kan etablere og håndtere sine arrangementer. Noen systemer har “alt i ett” — det vil si man får en basispakke til og begynne med, som etter hvert kan oppgraderes, dette blir ofte svært kostbart.

Vi i Netovo ble gjennom vår daglige kundekontakt med kongressbyråer og store arrangementer gjort oppmerksom på at det var noe som manglet, et enkelt og intuitivt system for å engasjere og aktivisere publikum.

Code is like poetry, utført av vår eminente fullstack utvikler og medeier, Arif.

Som et resultat av dette utviklet vi en enkel MVP (Minste fungerende produkt) for spørsmål & svar og en funksjon for avstemming som ble benyttet på Farlig Avfallkonferansen 2018, dette med stor suksess.

Vi tok med oss lærdommene fra dette prosjektet inn i vårt nye Opinio AS, og har det siste halvåret utviklet en plattform for publikums interaksjon som vi har stor tro på.

Støttet av Innovasjon Norge

Uten gode samarbeidspartnere er alt vanskelig og vi er veldig glade for at vi har Innovasjon Norge som samarbeidspartner. De hjelper oss med gode råd underveis men også gjennom støtte og finansiering.

Hva gjør Opinio bedre enn andre lignende systemer?

Opinio ligger i skyen, og man trenger ikke laste ned noen ting som helst. Opinio kan både benyttes 100% anonymt eller ved innlogging.

Kunder kan selv velge hvilket grensesnitt de ønsker å benytte, og vi tillater våre kunder å laste opp logoer og sponsorlogoer på arrangementene.

Opinio kan enkelt integreres med andre event plattformer og vi jobber for at vårt API (Application Programming Interface) skal være så enkelt som overhodet mulig. Et av våre største mål for Q2 2019 er å tilrettelegge for at Opinio kan benyttes sammen med anerkjente Eventbrite.

Vi har stor tro på bruk av kunstig intelligens, og benytter dette for å effektivisere arbeidet med arrangementer. Vi har bygget inn kunstig intelligens i løsningen slik at plattformen enkelt kan filtrere ut spørsmål som gjerne ikke egner seg på storskjerm. Et filter for hets om du vil. I tillegg er vi tilkoblet en deep learning modell som muliggjør korrekte svar basert på deltakerens spørsmål eller kan slå sammen spørsmål som er basert på det samme fra publikum slik at samme spørsmål ikke stilles på nytt

Hvordan få mest mulig ut av publikum

Vi kjenner alle til foredragsholdere eller konferansierer som underveis hører med publikum om det finnes noen spørsmål der ute i salen.Som oftest er det bare noen ytterst få som strekker en hånd opp. Vi vet at det som oftest sitter flere personer i salen som brenner inne med spørsmål som de ikke stiller. (Det er ingen nyhet at de fleste av oss sliter med å stille spørsmål i all offentlighet.)

En annen svært relevant problemstilling for PCOer / kongressbyråer er innhenting av tilbakemelding fra deltakerne fra selve arrangementet. Dessverre er det få mennesker som liker å svare på slike undersøkelser etter at vi har gjort oss ferdige med arrangementet. Evalueringen bør helst foregå samtidig som arrangementet eller sesjonen pågår, da er deltakerne i modus for å kunne delta i undersøkelser eller avstemninger, og inntrykkene er enda ferske i minnet.

Vi kan vel alle være enige i følgende faktum, mobilen og Internett er ingen flopp og vil bare fortsette å vokse i årene som kommer. Flere og flere av oss benytter telefonen til daglige gjøremål og mobilen er blitt en viktig del av folks hverdag, også på konferanser og arrangementer. Så da er spørsmålet, hvordan kan vi hjelpe dere å engasjere og aktivisere deltakere på konferanser og arrangementer gjennom bruk av mobilen?

Ta kontakt med oss på sales@getopinio.com i dag om du er interessert i å delta i vår beta som starter i slutten mars / april 2019.

Opinio

Opinio is an frictionless audience interaction platform for events and meetings that makes it simple for spectators to ask their questions and give feedback. No downloads, just a code.

  Espen Tjøstheim Eik

  Written by

  Bot Evangelist, Public Speaker, Digital Thinker, Strategist & Geek. Father of two & lover of one. CEO Netovo, Co-founder Opinio. https://espeneik.no

  Opinio

  Opinio

  Opinio is an frictionless audience interaction platform for events and meetings that makes it simple for spectators to ask their questions and give feedback. No downloads, just a code.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade