Хүн өөрийн унаган хэлээр сэтгэж, ойлгохдоо хамаагүй илүү. ERP системийн тухай уншиж байхад гардаг End-to-End Transaction гэсэн ойлголтыг өөрийн ойлгосноор цухас тайлбарлахыг хичээе.

End-to-End Transaction гэж Төгсгөл хоорондын ажил гүйлгээ гэж буулгаж болох юм. Зүйрлэвэл хүний мэдрэлийн систем, эсвэл цусан хангамжийн систем аливаа мэдээлэл, мэдрэхүйг нэг төгсгөлөөс бусад шаардлагатай бүх төгсгөл рүү хүргэх чадамжтай. Үүнтэй ажил компани (систем)-д гаднаас эсвэл дотроос сэдэлтэй нэгж үйлдэл (нэг төгсгөл) өөр бусад хамаарал бүхий үйлдлээр дамжсаар компани (систем)-аас гадагш чиглэсэн үйлдэл эсвэл компани доторхи нэг үйлдэл (нөгөө төгсгөл)-ээр дуусна.

Өөрөөр хэлбэл ERP нь байгууллага доторхи дараалсан ажилбаруудыг бүхэлд нь эхнээс нь дуустал өөртөө буулгаж, нэгдсэн нэг системд авч явахыг ийнхүү илэрхийлдэг ажээ.

Orchard Consulting LLC

SAP Consultancy in Mongolia

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade