ERP системийн тухай ярихад real-time буюу бодит цагийн гэсэн ойлголт гарна. Энэ нь хоёр утгатай:

  1. Тухайн нэгж ажил үйлчилгээ (transaction-г ингэж хэлээд байх шиг)-ний үр нөлөө бусад хэрэгцээт газраа эгшин зуур хүрч очихыг
  2. Тухайн нэгж ажил үйлчилгээнд хэрэгцээ шаардлагатай бүх мэдээлэл гар дор бэлэн, нэмэлт ажил шаардахгүй байхыг

тус тус ойлгоно.

Orchard Consulting LLC

SAP Consultancy in Mongolia

JAmar (Orchard, SAP MN)

Written by

Orchard Consulting LLC

SAP Consultancy in Mongolia

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade