SAP ERP нэвтрүүлсэн нэг төслийн түүх

SAP ERP шиг том ERP системийг сонгох, нэвтрүүлэх, хэвшүүлэхэд гардаг олон асуудал, шийдлийг Хятадын машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч KEDA компанийн төслийн түүхийг судалж, жишээ болгон өгүүлсэн баримтыг доорхи холбоосоор үзэж танилцана уу. Монголын компаниудад хэрэгжиж буй ERP төслүүдийн амжилт, алдааг эндээс бас харж болохоор байна.

http://www.academia.edu/29738550/KEDAS_SAP_IMPLEMENTATION

Orchard Consulting LLC

only SAP partner in Mongolia

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade