Oss vs klimaendringene: 1–0

Preben Carlsen
Sep 18, 2018 · 4 min read
IKEA, Fortum, Days Like This, Stor-Oslo Eiendom, Lokal, Europris, Miljødirektoratet, Circular Norway, Virke, Ny Analyse, Emergence School of Leadership og Folk skal denne høsten utvikle sirkulære forretningsmodeller og løsninger som gir ny konkurransekraft og bekjemper overforbruk i “Oss vs. klimaendringene”.

– Vi fikk en drømmestart på kampen. Det er sjelden man opplever at så mange ulike selskaper uttrykker så sterke felles ambisjoner om å utvikle nye sirkulære forretningsmodeller og løsninger. Jeg vil definitivt si at vi leder 1–0 over klimaendringene — og det etter kun få minutters spill, sier Preben Carlsen, initiativtaker i Folk Oslo.

Preben Carlsen i Folk Oslo, mener sirkulærøkonomi og teknologi er de beste verktøyene vi har for å bekjempe overforbruk — og de må brukes i kombinasjon.

Entusiasmen lå tjukt utenpå de godt over 100 personene som var samlet for å sparke i gang «Oss vs klimaendringene» på Folk Oslo. Representanter fra IKEA, Fortum, Miljødirektoratet, Stor-Oslo Eiendom, Lokal, Days Like This og Europris hadde satt av kvelden sammen med fageksperter fra Circular Norway, Ny Analyse og Virke, studenter fra Emergence School of Leadership og medlemmer i Folk, for å markere oppstarten av høstens innovasjonsløp som skal å bekjempe overforbruk ved å utvikle sirkulære løsninger på konkrete problemstillinger som selskapene ønsker å ta tak i.

– Vi vet det er visjonært. Vi vet det krever store endringer, men vi har fått til store ting før og vår globale strategi er at IKEA skal være helt sirkulære innen 2030. Det jobber vi mot hver eneste dag, og vi har tenkt til å klare det, sa Anders Lennartsson, bærekraftssjef i IKEA Norge, fra scenen på Folk.

Anders Lennartson, bærekraftssjef i IKEA Norge, forteller om IKEAs planer om å gå sirkulært innen 2030.

Norge har seks år på seg
Carthrine Barth, co-founder og strategisk rådgiver i Circular Norway, er tydelig på at det skjer mye innen sirkulærøkonomi om dagen. Selv kom hun direkte fra fremleggelsen av resultatene fra Byggfloken, et innovasjonsløp for sirkulære løsninger innen byggebransjen. Hun var i fyr og flamme over det økende engasjementet for det sirkulære skiftet, men understreket likevel at Regjeringen har dårlig tid hvis de skal nå ambisjonene om at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomien.

– Sirkulærøkonomien har moment. Overgangen skjer nå, sier Cathrine Barth i Circular Norway.

— Vi vet at Finland har en strategi om å legge om hele den finske økonomien fra lineært til sirkulært innen 2024. Det betyr at vi har seks år på oss her hjemme, så nå må vi sette i gang, var hennes soleklare oppfordring fra scenen.

Verdens viktigste problem
Verdens forbruk av naturresurser har tredoblet seg fra 27 til 85 milliarder tonn de siste 40 årene, og bare i 2018 forbruker vi naturressurser som trenger 1,7 jordkloder for å gjenskape. Samlet sett vet vi at forbruket vårt er årsaken til over 60 prosent av klimagassutslippene og 80 prosent av vannforbruket.

– Utfordringene vi adresserer er store og viktige, men ved å bryte dem ned i helt konkrete problemstillinger for de selskapene vi samarbeider med, blir det håndfast nok til at vi kan utvikle innsikt, ideer og prototyper som vi skal teste ut innen vi skriver 2019, så det blir en hektisk, men uhyre lærerik og spennende høst, sier Thomas Helgø, rektor ved Emergence School of Leadership.

Thomas Helgø i Emergence School of Leadership ser frem til en hektisk og spennende høst.

Fakta om «Oss vs. klimaendringene»
«Oss vs. klimaendringene» er et åpent innovasjonsprosjekt som har blitt startet av Folk Oslo og Emergence School of Leadership for å bekjempe overforbruket vårt ved å utvikle nye løsninger som gjør det enkelt å låne, leie, gjenbruke og re-selge. I løpet av få uker har de fått med seg aktører som IKEA, Days Like This, Fortum, Miljødirektoratet, Europris, Stor Oslo Eiendom, Lokal , Virke og Circular Norway for å gjøre om reelle problemer til nye og klimapositive forretningsmuligheter ved hjelp av verktøy fra sirkulærøkonomien og muliggjørende teknologi. Prosjektet starter i midten av september og pågår frem til utgangen av 2018.

Ida Hatlebrekke i Folk Oslo ønsker velkommen til Folk.

Foreløpig består «Oss vs. klimaendringene» av syv selskaper, to organisasjoner, et problemverksted, en innovasjonsskole, 30 studenter, 20 mentorer og en rekke bransje- og fageksperter på bærekraft og sirkulær økonomi fra Circular Norway, Virke og Ny Analyse. Men det er rom for flere. Derfor oppfordrer alle deltakerne i prosjektet nå både selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter, fagpersoner og ildsjeler til å bli med på en felles kraftsamling for å utvikle innsikt, ideer, forretningsmodeller og prototyper som skal sette standarden for hvordan både selskaper og forbrukere kan bidra til å redusere overforbruket ved å gå sirkulært.

Vil du bli med «Oss vs. klimaendringene»?
Her kan du lese mer om hva Oss vs klimaendringene, men du kan også ta kontakt med Preben Carlsen i Folk Oslo på tlf. 906 83 044 eller e-post: preben@folkoslo.no hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan bidra i det videre arbeidet.

Oss mot klimaendringene

Preben Carlsen

Written by

Gründer og/eller styremedlem i selskaper som Sandkassa, Folk, Reodor, Trigger, Charge og Miles. Jobber med strategi, posisjonering, konseptutvikling og ledelse.

Oss mot klimaendringene

Oss mot klimaendringene er et åpent innovasjonsprosjekt som har blitt startet av Folk Oslo og Emergence School of Leadership for å bekjempe overforbruk ved å utvikle nye løsninger som gjør det enkelt å låne, leie, gjenbruke og re-selge. I denne kanalen kan du følge areidet.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade