Idéen kommer når idéen vil.

Nicolaj Bak
Oct 3 · 3 min read

UPDATE: Siden dette indlæg blev skrevet i 2015 er der sket en eksplosiv udvikling i brugen af diverse Design Thinking teknikker. Store og små virksomheder udvikler forretningskoncepter og produkter, vha metoder hentet fra designverdenen og konceptualiceret af bl.a. IDEO. Tror dog stadig mange “idéer” bliver fremtvunget under ufavorable forhold og derfor er dette muligvis stadig relevant.


Jeg har arbejdet professionelt i kreative fag i næsten 20 år(hic!). Jeg har medvirket i utallige interne brainstorm sessions, — jeg har som konsulent faciliteret mange — og jeg talt til studerende om vigtigheden i at kende forskellige brainstorm-teknikker. For det er jo det, man gør, når man skal fremtrylle en idé. Ikke?

Sandheden er, at jeg ofte hader når der er brainstorm-workshops i kalenderen. Og jeg hader at sidde midt i en.

Hvorfor?

Fordi skemalagte brainstorms sjældent føder rigtigt gode idéer.

Min påstand er, at jeg ikke er den eneste, der ikke er vild med brainstorm-konceptet. At mange menneskers hjerner, trods matraerne ”man kan ikke sige noget forkert” og ”der findes ikke dårlige idéer”, ikke tænker frit når man SKAL. Og når du ikke tænker frit bliver dine idéer forcerede og indsnævrede.

Den idé du søger, opstår når din hjerne har:

  1. Information nok til at forstå problemet den skal løse
  2. Ro til at bearbejde det
  3. Frihed til at tænke frit

Pkt. 1 og 2 bliver sjældent indregnet som en aktiv del af processen. Det bliver blot er et spørgsmål om at kunne”tænkefrit” på kommando. Og ja — det er godt at kunne — og man kan blive bedre til det — men det er de færreste, som har tiden til og mulighederne for at udvikle denne evne betydeligt.

I Murakami’s roman Trækopfuglens Krønike indser Toru på et tidspunkt, at han er kørt fast i sin søgen efter sin forsvundne kone. I stedet for at kæmpe videre kravler han ned i en tørlagt brønd. I dagevis sidder han i mørket og venter. Med fuld tillid til at løsningen vil vise sig.

Som professionel idéudviklingsmetode virker det måske en anelse teatralsk, upraktisk og tidskrævende (først at finde en tørlagt brønd og derefter tilbringe dage der), men der er sandhed begravet i poesien.

Idéen kommer når idéen vil, — ikke når du vil.

Så i stedet for traditionelle brainstorms, foreslår jeg at I gentænker processen. Finder en model, hvor følgende punkter bliver vigtigere end at finde idéen.

  1. Engagement — Alle skal VIRKELIG ønske at løse problemet.
  2. Nysgerrighed — Giv jer tid til at belyse problemstillingen fra så mange vinkler som muligt.(Én regel: I må IKKE gå efter en løsning.)
  3. Tålmodighed — Læg hjernen i en mørk brønd. Hav modet til at lade tiden gå og tillid til at løsningen vil vise sig.

– Og det er da egentligt enkelt: Forstå hvorfor det er vigtigt at løse problemet. Gå en tur. Sæt dig på en bænk. Og vent.

(Måske mere et state of mind end en faktisk bænk eller brønd. Ikke at det nødvendigvis gør det nemmere at mestre.)

Og så, ud af det umiddelbare ingenting, opstår det magiske øjeblik, hvor idéen bare er der.


Nicolaj Bak er brand- og skriftdesigner, design director og stifter af brand- og designbureauet Overtone. www.overtone.dk

Overtone

Viden, tanker og muligvis udbrud fra brand- og designbureauet Overtone. Om branddesign, skriftdesign og meget andet. www.overtone.dk

Nicolaj Bak

Written by

Design director og stifter af brand- & designbureauet Overtone. Skriver på Medium Overtone om branddesign, skriftdesign, brandoplevelser m.m. www.overtone.dk

Overtone

Overtone

Viden, tanker og muligvis udbrud fra brand- og designbureauet Overtone. Om branddesign, skriftdesign og meget andet. www.overtone.dk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade