Mám za sebou 2 pracovní dny, které pro mě byly ty vůbec jedny z nejnáročnějších, ale zároveň nejpřínosnějších. A proto si je chci pamatovat.

Marek z Pábení
Jul 19, 2017 · 2 min read

Mám za sebou 2 dny

během, kterých se moje emoce střídaly ze stavu totální bezradnosti do maximálního uspokojení. Ze stavů “vaše práce nám nedává smysl”
do “něco tak geniálního jsme tu ve firmě za 25 let ještě neviděli”.

Mám za sebou 2 dny

v průběhu kterých jsem střídal několik rolí;

  • designera, který naslouchá a hledá nové řešení
  • moderátora, který řídí zpětnou vazbu v týmu,
    který se ji učí dávat i příjímat
  • designera, který přesvědčuje o správnosti svých a týmových rozhodnutí
    a potřebuje nadchnout výsledným řešením
  • až po manažera, který čistí vzduch a naslouchá tvrdé zpětné vazbě

Mám za sebou 2 dny
během kterých jsem naběhal přes 35km, objevil další krásy Jizerských hor, vyčistil si hlavu a dokázal přemýšlet jak dál.

23km k Bedřichovské přehradě a zpět do Mníšku
13km na Ještěď a po jeho okolí

Mám za sebou 2 dny
během, kterých jsem si uvědomil, jak moc je pro mě v pracovních výzvách důležité být nervózní a nejistý. Protože především to, společně s oporou skvělého týmu v Pábení, mě posouvá dopředu a dává energii do další práce.

Mám za sebou 2 dny
po kterých jsem si pojmenoval svůj nový limit toho, kam hluboko do hlavy
se může 1 klient dostat. A jak moc je pro mě dobře odvedná práce důležitá.

Říkám tomu teorie barevných ponožek.

Mám za sebou 2 dny

po kterých se těším domů.

Liberci čau. Díky a brzy se zase uvidíme!

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Marek z Pábení

Written by

Vedu týmy k tomu, aby navrhovali udržitelná řešení skutečných problemů

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade