Hřát si na prsou hada

“Vy spolupracujete s JICem, jo? Na redesignu jejich služeb? A to vám nevadí, že vlastně pomáháte konkurenci?”

Roman Hřebecký
Jun 4, 2019 · 2 min read

Dneska jsem tuhle otázku dostal posedmé. Fakt. Přichází nejčastěji z odborné komunity designérů a byznyskonzultantů. Většinou v doprovodu příběhů, jak jim JIC překazil nějaký rozjetý byznys, protože:

  • dotace na konzultace
  • a faktická neschopnost zákazníků rozlišit konzultanta od konzultanta…

Ty příběhy si sbírám. Zajímají mě, protože spolupracujeme s JICem a fakt chceme, aby byly jejich služby čím dál propracovanější.

Proč?

  • Protože v úplném důsledku nám jde o podobnou věc. O to, aby se lidem dobře podnikalo. Aby podnikání nestálo na zneužívání jakýchkoli zdrojů. Aby přinášelo reálnou hodnotu.
  • Protože narozdíl od JICu v Pábení nikdy nebudeme mít takový vliv na diplomatické a mezinárodní úrovni. Nikdy nebudeme mít takovou autoritu a tolik posluchačů. Jestliže ale věříme společným věcem z předchozího bodu, je v důsledku jedno, kdo za změnou podnikatelského přístupu stojí. Podstatný je dopad.

Když tohle těm, kdo se ptají, zkusím vysvětlit, zatím skoro vždycky přišla otázka: No jo, ale jestli má JIC podporovat podnikání, jak to, že jde proti tomu našemu konzultačnímu. Má neférovou konkurenční výhodu ve formě dotací.

Image for post
Image for post

Na tohle ale už odpověď nemám. Je to hlavně proto, že vůbec neumím zobecnit, na co a proč dneska v naší branži reaguje zákazník. Zakázky jsou dneska komplexní. Úspěch včetně úvodního uzavírání spolupráce ovlivňuje bezpočet faktorů. A kvůli tomu se fakt blbě hodnotí, co ve finále rozhodlo, že na projektu makáme my nebo někdo jiný. A hlavně se v tom nechcu a naštěstí nemusím moc babrat.

Podtrženo sečteno jsem fakt rád, že si na prsou hřejem hádě jménem JIC, jakkoli bych to sám takhle nikdy nenazval vzhledem k respektu, který vůči dané organizaci mám.

A jestli vás to téma zajímá, zůstaňte na drátě, protože za pár dní vykopneme případovku z prvních pár měsíců spolupráce.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store