Hřát si na prsou hada

“Vy spolupracujete s JICem, jo? Na redesignu jejich služeb? A to vám nevadí, že vlastně pomáháte konkurenci?”

Roman Hřebecký
Jun 4, 2019 · 2 min read

Dneska jsem tuhle otázku dostal posedmé. Fakt. Přichází nejčastěji z odborné komunity designérů a byznyskonzultantů. Většinou v doprovodu příběhů, jak jim JIC překazil nějaký rozjetý byznys, protože:

  • dotace na konzultace
  • a faktická neschopnost zákazníků rozlišit konzultanta od konzultanta…

Ty příběhy si sbírám. Zajímají mě, protože spolupracujeme s JICem a fakt chceme, aby byly jejich služby čím dál propracovanější.

Proč?

  • Protože v úplném důsledku nám jde o podobnou věc. O to, aby se lidem dobře podnikalo. Aby podnikání nestálo na zneužívání jakýchkoli zdrojů. Aby přinášelo reálnou hodnotu.
  • Protože narozdíl od JICu v Pábení nikdy nebudeme mít takový vliv na diplomatické a mezinárodní úrovni. Nikdy nebudeme mít takovou autoritu a tolik posluchačů. Jestliže ale věříme společným věcem z předchozího bodu, je v důsledku jedno, kdo za změnou podnikatelského přístupu stojí. Podstatný je dopad.

Když tohle těm, kdo se ptají, zkusím vysvětlit, zatím skoro vždycky přišla otázka: No jo, ale jestli má JIC podporovat podnikání, jak to, že jde proti tomu našemu konzultačnímu. Má neférovou konkurenční výhodu ve formě dotací.

Na tohle ale už odpověď nemám. Je to hlavně proto, že vůbec neumím zobecnit, na co a proč dneska v naší branži reaguje zákazník. Zakázky jsou dneska komplexní. Úspěch včetně úvodního uzavírání spolupráce ovlivňuje bezpočet faktorů. A kvůli tomu se fakt blbě hodnotí, co ve finále rozhodlo, že na projektu makáme my nebo někdo jiný. A hlavně se v tom nechcu a naštěstí nemusím moc babrat.

Podtrženo sečteno jsem fakt rád, že si na prsou hřejem hádě jménem JIC, jakkoli bych to sám takhle nikdy nenazval vzhledem k respektu, který vůči dané organizaci mám.

A jestli vás to téma zajímá, zůstaňte na drátě, protože za pár dní vykopneme případovku z prvních pár měsíců spolupráce.

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade