Pábení
Published in

Pábení

Podívejte se do Pábení. Doslova. Vybrali jsme pro vás devět nejlepších přednášek a povídání.

Jak vám Design Sprint pomůže s pohledem do budoucnosti

Během pěti nebo čtyř dní dovede tým od škály obecných nápadů ke konkrétnímu řešení. Cesta k výsledku je přitom jasně daná den po dni, hodinu po hodině.

Záznam z povídání na WUD Bratislava 2019

Got over the darn silo

Jak vzniklo Pábení a jak se má jako firma?

34 minut

Jak hledáme smysl práce v pábení

66 minut

Design Sprint v českém prostředí

31 minut

O náborových kampaních v IT firmách

19 minut

O strategii, kampaních a tvorbě produktů

26 minut

--

--

Navhrujeme služby a měníme chování organizací. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marek Mencl

Vedu organizace k odvážným vizím a dlouhodobé udržitelnosti. www.pabeni.cz, marek@pabeni.cz a 774 444 012