Jsem hrdej

Roman Hřebecký
Jun 8, 2017 · 2 min read

Jsem hrdej na Pábení. A když mi to dneska došlo, trochu mě to zaskočilo. Proč? Vždycky jsem si přál, aby lidi ve firmě, kde jsem, říkali: jsem hrdej na to, že jsem v týhle partě. Nikdy jsem primárně neusiloval o to, aby to bylo obráceně. Dneska mě to doběhlo.

Třeba proto, že:

  • Marek sám od sebe objel během tří dnů lán světa: od Břeclavi po Wroclaw, abysme pochopili, jak funguje jeden z našich klientů.
  • Nela a Maru během posledního měsíce pochopily, poznaly a popsaly, jak funguje opravdu hvězdná konzultantská firma s mezinárodním přesahem a českejma kořenama. Dohromady daly takové persony, které klient nečekal ani ve snu. Takové, které jsem za celou kariéru nejen že neviděl, ale hlavně bych něco podobného nikdy nedal dohromady.
  • Budeme na Webexpu a taky na Evolve Summitu. Budeme na dvou top konferencích. Jedna je o UX a developmentu. Druhá o náboru. A byli jsme taky na Content First. Co tím chci říct? Daří se nám být špičky v oblastech, které jsou zdánlivě různorodé. Jenže ony jsou prostě našim mozkům a srdcím nejbližší. A daří se nám tak, že o tom máme co říct dál.
  • Taky tenhle týden jedem další designsprint pro velkou česku banku. A přišla kulervoucí zpětná vazba z managementu, která říká: je to jedna z nejlepších zkušeností, který jsem v naší firmě zažil.
  • A pak mi došla ještě jedna věc. Vím, že máme děsně mimo web. Že když nás na schůzkách prodávám, trochu mi to bere vítr z plachet. Jenže vono je to fuk. My nepotřebujem bejt firma, která se fundovaně vyjadřuje ke kampaním, co nevymyslela. Ani firma, co redesignovala, ulítla si na grafice a obsah prostě čórnula odjinud. Pábení definguje jeho práce popsaná v referencích. Co umíme, to ukazujeme ve vší kráse, nahotě, surovosti. A co popisujeme, to chceme dělat. A co chceme dělat, to děláme se zápalem erudicí.

Až seberu dost odvahy, řeknu: kašlem na všechen popis toho, kdo jsme, jaký jsme a proč by na tom mělo někomu záležet. Prostě na web dáme jenom reference. O personách. O obsahu. O facilitaci. O UX. O moudrosti, kterou jsme nabrali za léta, co ve svý branži makáme. A nakonec přidáme jen krátkou doušku, která řekne: až se s náma potkáte na obchodní schůzce, nikdo se k vám nebude chovat jako k pánubohu. Nebudem vám mazat med kolem pusy, jen abysme urvali kšeft. Jestli to přežijete, budem si sakra rozumět.

Jo, jsem hrdej na Pábení. Jsem hrdej na to, že jsem jeho členem.

Pábení

Organizacím pomáháme stát se hybnou silou změn

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store