Případová studie: Jak JIC mění své služby a využívá k tomu sílu rebrandingu

Brandbook není dokument, který ukazuje, jak přetřít fasádu na růžovo. Brandbook je nástroj pro systematickou změnu organizace.

Josef Kocurek
Jun 7, 2019 · 3 min read

Aspoň tak ho vnímali na JICu (dřív Jihomoravskému inovačnímu centru). A přišli za Pábením s poptávkou: Pojďte nám tu proměnu pomáhat realizovat. Pojďte nám pomoct stavět nové služby, které budou celou změnu reflektovat.

A tak jsme začali konkretizovat obsah brandbooku. Překládat vizi, misi, archetypy… do jazyka, který je srozumitelný napříč organizací.

Vytvořili jsme model Úspěšného a vyzrálého podnikatele JIC, který slouží jako referenční bod, ke kterému se mohou vztahovat všechny aktivity organizace — od interních procesů, přes nábor lidí, až po samotné služby klientům.

Následně jsme navrhli systém, jak vše propouštět dovnitř organizace, aby nedocházelo k různorodým výkladům toho, co v reálu nový brand znamená. A aby nové služby i redesign stávajích probíhal koncepčně.

Chcete vědět detaily? Mrkněte se na video, jak jsme postupovali…

„Spolupráce nám dala nástroje pro změnu, které stojí na malých krocích a zároveň nám dává dlouhodobý strategický pohled. Stačí ‚málo‘ a víme, kam se ve službách chceme posouvat. Značka dostala jasné kontury, což snižuje bariéru pochopení pro lidi kolem nás.“

Mária Svoreňová, Brand Manager JIC

Pořád ještě na začátku

Rebranding, kterého se skvěle chopil Robert Janča, i první kroky k jeho aplikaci do interních chodů organizace, se kterými jsme pomáhali, jsou ale pořád začátek.

JIC teď vezme službu po službě, člověka po člověku a pustí se do designu a redesignu svých služeb. A taky do rozvoje týmu. A bude to spousta práce.

Jste-li podnikatel, vcelku snadno pochopíte, proč. JIC totiž říká, že pomůže podnikatelům dávat smysl podnikání, což znamená, že jako podnikatel:

Jestli jste někdy podnikali, víte, jak dlouho k něčemu podobnému člověk dozrává. A jak to bolí. Brand promise, který říká: urychlíme to, je zdravě ambiciozní a z dlouhodobého pohledu povede ke zdravějšímu podnikatelskému prostředí. A to je velká paráda.

Pábení nám pomohlo vydefinovat maják pro služby JIC, který který strukturovaně konkretizuje slib značky JIC po její evoluční proměně, ke které jsme dospěli pod vedením Roberta Janči.

Michal Veselý, leader, vizionář, lokální patriot, milovník přírody a nyní ředitel marketingu JIC.


Chcete sledovat vývoj JICu v reálném čase?

Ve videu výš můžete vidět, jak jsme pomáhali definovat brand promise, ale samotný brand i vizuální identita vznikla ještě předtím. Na stránce novy.jic.cz si je můžete prohlédnout. A taky sledovat, jak se organizace bude vyvíjet dál. Užijte si to.


Kontext

V práci pro JIC vycházíme z přístupu design thinking. I organizace se dají prototypovat. Nachytřete se tady.

A možná se taky ptáte, jestli náhodou nepomáháme konkurenci. Postoj najdete v tomhle článku.

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Josef Kocurek

Written by

Student KISK se zájmem o design služeb, veřejnou správu a veřejné dění.

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade