Plánujeme Design Sprint.
Potřebujeme uživatelský výzkum?

Přípravu na Design Sprint můžete zvládnout v jednom či v sérii přípravných workshopů. A taky vám může zabrat měsíce. Jak postupovat a podle čeho se při plánování rozhodovat, aby byl Design Sprint úspěšný a naplnil vytyčené cíle?

Marek z Pábení
Sep 10 · 4 min read

Jaký typ změny má Design Sprint přinést?

Úplně na začátku si odpovězte na následující otázky:

  • Jaký dopad bude mít projekt pro vaši organizaci?
  • Čeho chcete projektem dosáhnout?

Pro úvodní diskuze a uvědomění si rozsahu řešení se na projekt můžete podívat optikou změn — rozvíjím službu, upravuji stávající řešení nebo hledám nové příležitosti.

Jaký typ změny má Design Sprint přinést? Zdroj: IDEO
  1. Inkrementální změna — malými změnami rozvíjíte stávající službu, reagujete na chování a potřeby svých uživatelů
  2. Evoluční změna — řešení obsahuje výraznější změny, které mají dopad nejen na stávající a nové uživatele, ale obvykle i na byznys
  3. Revoluční změna — hledáte zcela nový způsob, jak reagovat na chování a potřeby trhu, které určitým způsobem souvisí s vaším podnikáním, ale může obrátit způsob, jak funguje váš byznys model

Podle dopadu projektu můžete lépe posoudit, jaké klíčové stakeholdery potřebujete pozvat do projektu nebo týmu pro Design Sprint.

Pojmenování změn vám také umožní lépe se soustředit na sběr klíčových vstupů a informací tak, abyste mohli navrhnout koncept řešení, který bude odrážet potřeby nejen uživatelů, ale i samotné organizace.

Tři příklady z praxe

Inkrementální příklad: Rozšíření aplikace MyAir o možnost potvrzení on-line plateb
Inkrementální příklad: Rozšíření aplikace MyAir o možnost potvrzení on-line plateb
(Inkrementální) Rozšíření aplikace MyAir o možnost potvrzení on-line plateb, Zdroj: AirBank
Evoluční příklad: Přidání nové služby Odměny do bankovní aplikace, Zdroj: AirBank
Revoluční: Tvorba P2P platformy pro Home Credit, Zdroj: Zonky

Detailnější pohled na uživatele vám ukáže výzkumnou cestu

Čím blíž jste k revoluční myšlence, tím méně toho budete pravděpodobně znát o reálných potřebách, motivacích a chování uživatelů. A ty jsou při tom pro jakýkoli úspěch naprosto klíčové. Jak tedy přemýšlet o sběru informacích potřebných pro Design Sprint? V rozhodování vám pomůže pojmenovaná optika změny.

1/ Inkrementální změna
Rozvíjím službu nebo produkt u stávajících zákazníků

Vaše míra znalostí by měla být v tomto případě poměrně vysoká a pro účely Design Sprintu pravděpodobně dostačující.

Vycházejte ze stávajících dat a analýz — kvalitativních i kvantitativních. Do týmu nebo expertního panelu zapojete kolegy a kolegyně ze zákaznických oddělení či obchodníky. Zapojte lidi, kteří mají k vašim zákazníkům blízko a zároveň zvládnou zprostředkovat zpětnou vazbu.

Před samotným Sprintem může skvěle posloužit uživatelské testování stávající služby. Potvrdí vám některé hypotézy, ukáže na reálná slabá místa a navíc získáte prostor pro lepší pochopení zákazníků.

2/ Evoluční změna

Významně upravuji stávající řešení s dopadem na stávající i nové zákazníky

Zbystřete v okamžiku, kdy se vydáváte mimo stávající skupinu vašich uživatelů nebo mimo region, ve kterém působíte. Je velmi rizikové předpokládat, že když něco funguje v ČR, bude to fungovat například v Polsku.

Své o tom ví například v Twistu. Lukáš Hurych se nedávno na LinkedINu svěřil s problémy, se kterými se jejich služba musela vypořádat při vstupu na polský trh. Nekompatibilní jazykové mutace s grafickým rozhraním byly spíše drobností, zásadnější problémy souvisely s odlišnými zvyklosti. Věděli jste například, že na Poláci nemusí mít na svých dokladech adresu trvalého bydliště?
Celý příběh najdete tady:https://www.linkedin.com/pulse/copy-product-paste-fail-what-we-learned-from-expanding-lukáš-hurych/

Rozšiřte si znalosti o výzkum v terénu. Najděte lidi, pro které chcete službu navrhnout a mluvte s nimi. Vyrazte do regionu, ve kterém chcete působit. Inspirujte se u odvětví, které podobnou změnou prošly a zkuste pochopit, jak a proč se jim to povedlo nebo nepovedlo.

Nebraňte se dalším možnostem zjišťování klíčových vhledů,
paleta výzkumných metod je opravdu široká:

Metody výzkumu, Zdroj: Josef Kocurek z Pábení

3/ Revoluční změna

Hledám zcela nové řešení pro nové zákazníky

Situace, ve které je většinou více otázek než možných odpovědí.

Zmapujte všechny dostupné informace o možných budoucích zákaznících, inspiraci hledejte ve větších demografických průzkumech nebo úplně jiných odvětvích než je vaše.

Pokud je vaše míra nejistoty vysoká a nechcete jít do Design Sprintu zcela naslepo, zvažte variantu čtyřdenního přípravného Research Sprintu.

Ale především — zapojte do celého procesu a Design Sprint týmu technologického experta, protože ty nejlepší revoluční inovace přicházejí díky technologickým příležitostem a možnostem.

https://www.pabeni.cz/design-sprint

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Marek z Pábení

Written by

Vedu týmy k tomu, aby navrhovali udržitelná řešení skutečných problemů

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade