Roman Hřebecký
Jan 13, 2017 · 2 min read

V Pábení máme sice hlavy otevřené, fér je ale říct, že tím, jak jsme mladá firma, si na některé věci teprve zvykáme. Mimo jiné objevujeme kouzlo zpětné vazby retrospektivy a učíme se je vést tak, aby dávaly smysl, byly kontruktivní a nikoho nedemotivovaly.

V retrospektivách se pak soustředíme nejen na faktické a pragmatické body, ale učíme se aktivně pracovat s emocemi a jejich popisem. Jakkoli vám to z krátkodobého hlediska může přijít neefektivní, jsem hrozně rád za to, že se u nás na otázku: Jak ses cítil? ptáme často. Pokud totiž ta otázka není osamocená, je to jedna z nejlepších cest, jak pochopit hodnoty členů vašeho týmu. A když znáte hodnoty, můžete s nimi aktivně pracovat. A když s nimi pracujete dobře, tým je spokojenější, motivovanější…

I pocity se dají reflektovat systematicky

Aby sběr informací o pocitech a hodnotách fungoval a aby nešlo jen o náhodné střílení těžko uchopitelných a porůznu interpretovatelných přirovnání, je dobré přistupovat k němu systematicky. To, co nám začalo postupně dávat smysl, je časová a emoční osa.

Na ose x si jednoduše vyznačíte milníky konkrétního projektu. Jsou to jak ty očividné: start práce, konec fáze výzkum, první doručený prototyp webu, odevzdané texty, předání projektu a jeho akceptace…, tak ty, na kterých se shodne tým, že byly klíčové: úvodní workshop, do projektu přišel ze strany klienta nový člen, z testování vyšlo, že jdeme špatným směrem…

Podstatné je, aby všichni členové týmu věděli, o jaké milníky šlo, aby je dokázali na ose zaznamenat a aby se shodli na jejich důležitosti.

Pak následuje fáze dvě. Na ose y jednotlivci vynášejí, jak se v průběhu projektu cítili. Kdy byli do projektu nahopsaní a motivovaní, kdy to pro ně bylo celé v háji, kdy to nebylo tak ani tak…

Nakonec popisují svůj emoční vývoj, vztahují ho k jednotlivým milníkům a odpovídají na otázky: Jaké důležité hodnoty, které uznáváš, ne/byly naplněny, že jsi se cítil právě takto? Co to ovlivnilo? Co by ti pomohlo, aby to bylo lepší? Výsledkem je jednak sebereflexe, jednak konstruktivní zpětná vazba na průběh projektu.

Na závěr jen dvě maličkosti. Pokud chcete kvalitní retrospektivu projektu a taky zpětnou vazbu, musíte tuto metodu určitě doplnit o další. A fér je taky říct, že časová osa chce cvik. Je ale bezva tréninkem otevřenosti týmové komunikaci.

Časovou osu jsme před pár dny použili taky pro reflexi průběhu minulého roku v Pábení. Žluté čtverce jsou starty jednotlivých projektů. Ty nám pomohly se v roce zorientovat. Zelené tečky jsouemoční vrcholy nebo propadáky jednotlivců. Tímhle cvičením začal jeden z komunikačně nejotevřenějších firemních víkendů, u kterých jsem kdy jako zaměstnanec, zaměstnavatel nebo facilitátor byl.

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pabeni

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade