Vítejte na cestě Pábení k udržitelnosti

Roman Hřebecký
May 26, 2020 · 4 min read

Před 4 lety spatřil světlo světa článek V Pábení už nepíšeme texty. A byl pro nás v mnohém přelomový, protože černé na bílém vykresloval, že se posouváme k marketingu, k brandingu a že pošilháváme po designu služeb.

Už tehdy jsme řešili, jestli bychom změnu našeho pozicování na trhu neměli utvrdit i změnou značky, nebo identity. Ale protože jsme byli na trhu asi rok, dost rychle jsme to jako blbinu zavrhli.

O čtyři roky později bychom rádi vykřičeli do světa:

Už neděláme marketingovou komunikaci.

Poslední pevnější pouta s touhle škatulkou jsme přetrhli na konci minulého roku. A to v době, kdy jsme měli výhled, že nám tenhle typ práce může nadále dělat zhruba třetinu obratu.

Zbylé dvě třetiny tvořily:

 • design služeb a Customer Experience
 • změny strategických procesů a chování uvnitř organizací.

Na nich bude nadále stát jádro naší práce.

Co že to děláme?

Jestli vás fakt zajímá odpověď na tuhle otázku, tak si:

Jasně, že se k takové práci hodí kumšt marketingové komunikace a tvorby webu. Začal pro nás být ale jen funkčním prvkem na celkové razantní proměně fungování organizací.

Role designéra se mění. Design zaměřený na uživatele přestává být udržitelný

Výš popsané je fajn pro slušné uživení se. Jako malé designové studio jich potřebujeme pár do roka, protože jsou dlouhodobé. Můžeme v nich nabírat expertízu a v Česku a na Slovensku se díky tomu dostáváme k hezkým projektům, ve kterých plníme roli těch, co:

 • přinášejí pohled zvenčí,
 • dokážou facilitovat, reflektovat, být empatičtí,
 • dokážou pojmenovat problémy a najít na ně řešení.

A to nám nestačí. Protože:

 • uživatelská vstřícnost vycházející ze znalosti uživatele začíná být standardem, ne konkurenční výhodou,
 • funkčnost řešení a byznysový přínos je základ práce studií, jako jsme my, ne prodejní argument,
 • design thinking umí šikovné organizace stále častěji přirozeně interně.

Nestačí to nám, protože to nestačí organizacím, pro které pracujeme (podívejte se na každou jednu z případovek výše. Ani u jediné bychom pouze s dobře zvládnutým designérským řemeslem neobstáli). A nestačí to společnosti. A planetě.

Budeme proto muset překročit design thinking, protože:

 • se soustředí na produkci nového,
 • a uzavírá jedince do vakua — plní jeho potřeby a zapomíná na širší kontext,
 • nemá nástroje na měření dopadu v širších souvislostech.

Budeme intenzivně zvedat výzvy pro udržitelný design:

 • Jak navrhnout přemýšlet o celém životním cyklu produktu a jak z něj po jeho konci extrahovat a dál využít cenné suroviny?
 • Jak se použitý produkt dostane od zákazníka zpět do firmy?
 • Jaké další firmy do života produktu zapojit?
 • Jaké lidi s jakými schopnostmi musí firma mít, aby mohla uzavřít smyčku životního cyklu produktu? A jak je najde?
 • Jak pracovníkům zajistit bezpečné a férové podmínky?
 • Jak mít přehled o tom, jaký dopad má činnost firmy na komunitu, společnost a přírodu?

Budeme si muset stále víc osvojovat, že designér:

 • Se rychle orientuje v oblastech, na které není expertem
 • Smysluplně zapojuje lidi různých profesí do společné práce
 • Přehledně vizualizuje komplexní myšlenky
 • Pomáhá předvídat budoucí vývoj a připravit se na něj
 • Organizace chápe jako organismy, ne stroje
 • Do debaty vnáší hlas těch, kteří nejsou přítomni
 • K výzvám přistupuje pokorně — s vědomím toho, že není pánem všeho tvorstva, ale jeho součástí

V Pábení budeme navrhovat řešení respektující triple bottom line.

Kam kráčíš, Pábení?

Všechno to, co popisuji výš, se propisuje do naší vize:

Chceme, aby se zodpovědný a udržitelný rozvoj stal součástí života organizací.

Díky dlouhodobému sběru dat (včetně právě probíhajícího výzkumu) z prostředí československých organizací pak udržitelnost vnímáme na úrovni profitu, lidí a planety takto:

Pokud se ptáte, jak moc lpíme na každé jedné rovině, pak z dlouhodobého hlediska chceme pracovat pro firmy a na projektech, které ctí celek. Jak se k němu dostanou a kde začnou, ale soudit nechceme.

A abychom měli úplně jasno, za čím jdeme, pojmenovali jsme si v Pábení 3 velké otázky, na které s našimi klienty hledáme postupně odpověď.

Jak můžeme zpřístupnit služby veřejného sektoru?

Jak můžeme rozvinout roli nevládních organizací v ČR?

Jak můžeme pomoci firmám k profitu a respektu k přírodě a společnosti?

Jestli se o nich chcete dozvědět víc, proklikejte si odkazy.

Tohle už si zaslouží novou identitu, ne?

Článek jsem začal připomenutím našeho posledního repozicování a tehdejšími dohady, jestli změnit logo, vizuální identitu, značku.

A skončím ho tím, že jsme stejnou debatu měli i tentokrát. O 4 roky zkušenější. Její výsledek vidíte všude v tomhle textu. A na webu. A máme nové logo. Jméno neměníme. Je nám s ním dobře a ještě dlouho bude. Ale jinak už neděláme marketingovou komunikaci. Měníme firmy. Měními služby. Ve jménu udržitelnosti. A v novém kabátě.

Tak nám držte palce do dalších 4 let.

Podívejte se na záznam z eventu, na kterém jsme proměnu Pábení představili

Chcete se dozvídat více informací od designérů z Pábení?
Přihlaste se k našemu newsletteru a jednou za 6 týdnů vám pošleme výběr toho nejzajímavějšího, s čím jsme se při své designérské práci setkali — know-how z projektů, vzdělávací webináře, podcasty i tipy na smysluplné eventy.

Pábení

Navhrujeme služby a měníme chování organizací

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store