Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Veřejná správo, nemocnice, školy, umíme něco co teď potřebujete?

Jsme Pábení. Jsme tým, který v organizacích pomáhá rychle ověřovat nápady, navrhovat nové služby a komunikovat vize a složitá témata. Jestli s něčím podobným potřebujete teď v době koronaviru pomoci, jsme tu pro vás. Bezplatně.

Roman Hřebecký
Mar 16 · 2 min read

Řešíte-li akutně téma koronaviru a jste z veřejného sektoru, nabízíme vám svou odbornost.

Napište na roman@pabeni.cz nebo volejte na 777880690.

Pomůžeme vám projít náročnými interními diskuzemi

 • Pokud řešíte, kam upnout energii, které aktivity dělat a které ne, jaký tým pro to poskládat… a pokud jste v tom nejednotní, umíme vás rychle dostat k jasnému rozhodnutí. Férovými metodami, při kterých dbáme na to, aby bylo slyšet všechno podstatné.

Od diskuzí vás dostaneme k akci

 • Rozvrhneme další kroky
 • Definujeme priority
 • Vytvoříme akční plán
 • Rozpadneme síly napříč týmem
 • Definujeme si průběžné kontroly
 • Nastavíme pružný (agilní) postup práce.

Naučíme vás s projektovými nástroji pro práci na dálku

 • Basecamp, který vám pomůže držet projekt srozumitelný.
 • Miro, které vám pomůže vizualizovat vše potřebné a mít tak nad aktivitami přehled.
 • Telekonference, datová úložiště…

Řadu těch nástrojů vám rádi zpřístupníme i bezplatně.

V řádu dní navrhneme a otestujeme možná digitální řešení

Ať už je to informační web o koronaviru, interní systém pro zaměstnance, nebo scénáře dalšího rozvoje vašich aktivit.


Pro kontext

 • Pracujeme na dálku a máme s tím léta zkušeností.
 • Dlouhodobě se pohybujeme v náročných tématech, komplikovaných organizačních strukturách.
 • Máme dobře zaběhané procesy, tah na branku a razíme heslo — better done than perfect = nikdy nekončící debaty o tom, jak by něco mohlo být ještě lepší zasekáváme, dokud není spuštěná aspoň základní verze.

Řešíte-li akutně téma koronaviru a jste z veřejného sektoru, nabízíme vám svou odbornost.

Napište na roman@pabeni.cz nebo volejte na 777880690.

Služby Pábení veřejnému sektoru nabízíme bezplatně. Tak, aby bylo co nejdřív zase hezky.

Pábení

Měníme chování a komunikaci organizací

Roman Hřebecký

Written by

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Pábení

Pábení

Strategické výzvy porcujeme na uchopitelné akční kroky. Lídrům v soukromém i veřejném sektoru pomáháme se změnami, které mají pozitivní dopad na organizaci i její okolí.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade