Zvyšte nám efektivitu náborových inzerátů, zn. rychle

Roman Hřebecký
Feb 15 · 2 min read

Recruitment v některých firmách je takové e-commerce (taky některé). Akorát se neobchoduje s prstýnky, hračkami a parfémy, ale s lidmi. No považte, jak byste zhodnotili popsaný problém recruitera ve firmě: ty inzeráty mají malou konverzi. Nebo poptávku: Co používáte za nástroje pro efektivní komunikaci s potenciálními zaměstnanci, abyste jich co nejvíc přesvědčili přijít k nám do firmy?

Budu za zlouna, ale takovéhle přemýšlení beru za nešťastné. Nábor nových zaměstnanců jde ovlivnit chytrou kampaní. Jde využívat čím dál sofistikovanější a automatizovanější nástroje. Jde se prezentovat na desítkách serverů a veletrhů. Lidi jde masírovat horem dolem. A taky za to jde utrácet spousty peněz a koukat hlavně na to, kolik lidí odpoví na inzerát, na pohovor, vstoupí do zkušebky…

A v náboru?

Ale to by mělo být i z hlediska recruitera sakra málo, i když si uvědomuju, že jeho KPI's vypadají velmi často právě takto.

A tak tu mám tři moralizující recruiterská pravidla

  1. náborová inzerce, web, prezentace kdekoli venku… je jen a jen fasáda. Dá se zlepšovat, ale jestli je vnitřek domu plesnivej, všechno začne a skončí u prvních konverzí — nejpozději ve zkušebce.
  2. nejlepší nástroj pro přesvědčení spousty lidí, aby skončili u vás ve firmě, je firma sama. Všichni vývojáři různých nástrojů prominou a kampaníci recrutimentu taky (vážně nechci devalvovat jejich práci a velké řádky z nich si upřímně vážím), ale… viz pravidlo číslo jedna — jsou nástrojem a je třeba jich užívat uvážlivě, moudře…
  3. při náboru není zodpovědnost recruitera jen naplnit nenasytnou tlamu své firmy. Recruiter má taky zodpovědnost za člověka, kterého nabírá. Protože ten člověk odešel z původního povolání. Prochází velkou změnou. Jde z jistoty do nejistoty. A jestli máte jako firma vyleštěnou fasádu, ale vnitřek plesniví, nejspíš mu otrávíte život víc, než když si koupí šunt někde v e-shopu.

Od dob, kdy jsem naposledy pracoval tak, abych zvýšil jakoukoli konverzi čehokoli jen tím, že změním fasádu, naštěstí uplynula spousta vody. A klika je, že výše popsané se ve světě HR děje řádově méně často než ve světě e-commerce. Je ale taky pravda, že právě opojení rozličnými možnostmi rekrutačních nástrojů strhává pozornost k fasádám víc než k vysmejčení plísní.

A vlastně mě na závěr napadá otázka: Myslíte, že je třeba začít bít na poplach?

Pabeni

Jsme tvůrci a tahouni užitečných řešení Aby se nám dobře pracovalo, potřebujeme od vás ochotu podílet se na výsledku. Díky tomu bude spolupráce hladší. A ještě si odnesete kus našeho know-how.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade