4 προτάσεις για το Περιβάλλον

Δάσος Φρακτού, Παρανέστι Δράμας

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μια μέρα όχι ευχολογίων, αλλά μια μέρα δράσεων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη. Η αρχή αυτή ισχύει πολύ περισσότερο για τη χώρα μας σήμερα με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ /ΑΝΕΛ.

Η συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι ήταν ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Ο αγώνας αυτός είναι κυρίως ζήτημα διαγενεακής δικαιοσύνης και απαιτεί γνώση, σχέδιο και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, όπως η ενίσχυση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στην Ελλάδα η σημερινή κυβέρνηση έχει αναστείλει την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα μέσω του οποίου αναβαθμίστηκαν 50.000 κατοικίες και δημιουργήθηκαν 12.000 θέσεις εργασίας υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε στην πρώτη του φάση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αξιολογήθηκε ως το 2ο καλύτερο ανάλογο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες 50.000 θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τη συνέχιση του προγράμματος εντάσσοντάς το στο πακέτο Juncker και με παράλληλη ενίσχυση μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει στη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη για τα ευρύτερα θέματα περιβάλλοντος προτείνουν την:

  • Άμεση αλλαγή του τρόπου διοίκησης των Προστατευόμενων Περιοχών και αντικατάστασή τους από ευέλικτα σχήματα, σύμφωνα με την πλήρη πρόταση που καταθέσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
  • Άμεση εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Στρατηγική Προστασίας της Εθνικής Βιοποικιλότητας, που θεσμοθετήσαμε τον Μάρτιο του 2014.
  • Άμεση ενεργοποίηση του ΠΔ Μητρώου Αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ΠΔ Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που παραδώσαμε ολοκληρωμένα.
  • Άμεση ενεργοποίηση της έτοιμης διαδικτυακής-internet εφαρμογής της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης («Περιβαλλοντική Διαύγεια» — Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο), που εφαρμόσαμε από τον Οκτώβριο 2014 και έχει εξαφανίσει η Κυβέρνηση.

Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και αποδεικνύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να μην κοστίζει, αλλά αντίθετα να παράγει πλούτο.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να την αφήσουμε στα χέρια της ανερμάτιστης εθνικολαϊκίστικης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Like what you read? Give ΠΑΣΟΚ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.