Haftanın Patent Raporu #20

Patent Effect
Jul 20, 2020 · 3 min read

Haftalık patent bilgi servisi ile gündemi yakalayın!

Image for post
Image for post
İnovasyon-teknoloji transferi-girişimcilik üçgenindeki gündemden süzdüğümüz patent odaklı içerikleri her hafta pazartesi günü 08.30'da e-posta kutunuza gönderiyoruz. Ücretsiz üye olmak için: https://www.patentraporu.com

🛎️ Haftanın Öne Çıkanı:

Bayramoglu Law Offices kurucusu Gökalp Bayramoğlu ile özellikle ABD’ye açılmak isteyen girişimlerin patent konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve patent trolleri ile nasıl mücadele verileceğini değerlendirdik.

Image for post
Image for post
Globale Açılmak İsteyen Startuplar İçin Patent Stratejileri

OKU 🗞

Image for post
Image for post
www.patenteffect.com

📊 Rapor:Jeff Bezos Patentleri: Harvard Business School tarafından yapılan analize göre, Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos’un buluşçu olarak yer aldığı patentler en fazla, e-ticaret, lojistik ve dijital içerik alanlarında yoğunlaşıyor.

Image for post
Image for post

💡 Patent Spotlight: NVIDIA’nın Piyasa Değeri İlk Defa INTEL’i Geçti!: Portföyünde yaklaşık 3.900 patent bulunan NVIDIA, portföyünde 58.300 patent bulunan INTEL’in piyasa değerini ilk kez geride bıraktı. Ancak dev patent portföyüne sahip INTEL’in yıllık geliri, NVIDIA’nın yıllık gelirinin 6 katı büyüklüğünde. NVIDIA’nın patent portföyünü buradan inceleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post
www.patenteffect.com

💡 Patent Spotlight: Piyasa değeri 13 milyar dolar olan elektrikli sigara üreticisi JUUL LABS, bugüne kadar 15 milyar dolar yatırım topladı ve portföyünde 92 tane patent başvurusu bulunuyor. Firmanın patentlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post
www.patenteffect.com

DİNLE 🔊

Image for post
Image for post
https://www.patenteffect.com/podcast
Türkiye’de tüm teknoloji transfer mekanizmalarının kullanıldığı başarılı patent ticarileştirme hikayelerinden biri: Dermalix

İZLE 📺

Patent İstem Yazımı

🔔 İş İlanları: Fikri haklar ve teknoloji transferi ile ilgili iş ilanlarını Patent Raporu bülteninde takip edebilirsiniz. 👇

YENİ! Deriş PatentKıdemli Patent Vekili

YENİ! Ofo VenturaMarka ve Patent Vekili

YENİ! Baianat IP ServicesPatent Vekili

🔔 İş İlanları: TÜRKPATENT, Yetiştirilmek Üzere 120 Sınai Mülkiyet Uzmanı İstihdam Edecek! Sözlü sınav ile alınacak sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadroları ile ilgili bilgilere, başvuru şartlarına ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Image for post
Image for post
TÜRKPATENT, Yetiştirilmek Üzere 120 Sınai Mülkiyet Uzmanı İstihdam Edecek!

📢 Patent Raporu (Newsletter):

Image for post
Image for post
Bu haftanın patent raporu ilginizi çekti ise; Patent Raporu’na ücretsiz üye olabilirsiniz.

Haftalık Patent Bilgi Servisi — Patent Raporu’na üye olun: www.patentraporu.com

📢 Patent Raporu (Telegram ve WhatsApp):

Yayınladığımız içerikler ilginizi çekti ise; Patent Raporu Telegram ve WhatsApp kanallarına (Günlük Patent Bilgi Servisi) ücretsiz üye olabilirsiniz:

Patent Raporu Telegram Kanalı’na üye olun: t.me/patentraporu

Patent Raporu WhatsApp Kanalı’na üye olun: http://bit.ly/patentraporu5

Image for post
Image for post
Patent, teknoloji transferi ve girişimcilik üçgeninde sunduğumuz servisler için www.patenteffect.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

patenteffect

Patent data-driven innovation insights

Sign up for Patent Raporu

By patenteffect

Patent, teknoloji transferi ve derin teknoloji girişimciliği Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Patent Effect

Written by

Patent data-driven Innovation Insights / Patent Effect supports technology-driven companies and research institutes to unleash the power of patents.

patenteffect

Patent Effect supports technology-driven companies and research institutes to unleash the power of patents for creating an impact on their innovation journey.

Patent Effect

Written by

Patent data-driven Innovation Insights / Patent Effect supports technology-driven companies and research institutes to unleash the power of patents.

patenteffect

Patent Effect supports technology-driven companies and research institutes to unleash the power of patents for creating an impact on their innovation journey.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store