Design Sprint 101 - En Innovationskanon

“Jeg ville ønske, at jeg kunne arbejde på denne måde altid. Det er sjovt, og jeg føler mig effektiv!” — Deltager på Design Sprint hos en af Syndicates kunder

Altid, det er måske lige at tage munden for fuld, men pointen er god nok. Efter et Design Sprint vil de fleste, der er vant til at arbejde på en mere traditionel måde med faseopdelt produktudvikling, føle sig væltet af en tordenstorm. Det ER sjovt, og for det meste også effektivt at deltage i et Design Sprint, når det har et formål og lever op til intentionerne med processen.

Hvad er intentionerne så?

Design Sprint er en proces, der har sin oprindelse i Design Thinking og agile metoder, iblandet det hypotesedrevne, eksperimenterende fra den videnskabelig metode.

Jake Knapp gjorde processen populær med bestsellerbogen “Sprint”, som er skrevet på baggrund af Knapps arbejde hos Google Venture, hvor processen blev brugt til at kickstarte nye produkteventyr, som Google havde investeret i. Metoden står nu sin prøve hver uge i organisationer verden over, når teams forsøger at besvare de store spørgsmål, de har om deres produkter.

Det er en cocktail af beslutningsproces, kreativitet, design, innovation og skarpsleben produktivitet på sit højeste. Det hele bliver gjort på fem sammenhængende dage, hvor et team deler viden, designer og bygger en prototype på en løsning, der til slut bliver testet på rigtige brugere.

Videnskab — men vi er ikke et universitetsfakultet!

Nej, men de fem dage i et sprint er bygget op om processen for enhver videnskabelig undersøgelse. Først finder og indkredser I det problem, I vil løse. Derefter overvejer I løsningsmuligheder, designer dem, tester dem, og til sidst evalueres resultatet og de opsamlede data.

Tilgangen kan genkendes i de fleste nyere produktudviklingsmetoder, hvor hypoteser driver MVP-tankegangen (Minimum Viable Product) på forskellig vis. En MVP defineres af Eric Ries (Lean Startup) som “den version af et produkt, der tillader et team at indsamle den maksimale mængde validerede læring om dets brugere, baseret på mindst mulig indsats”.

Ifølge Ries er der ikke kun tale om produktionsfærdigt software. Også prototyper, brugerinterviews, foilware, wireframes og andet kan blive brugt til at teste de mest risikofyldte antagelser.

Skal I overhovedet køre et sprint?

Inden du inviterer dit team, bør du stille dig selv det spørgsmål. Et Design Sprint er en dyr metode til product discovery, og den passer bestemt ikke til alle situationer.

Dit problem bør være “stort nok”. For at I kan retfærdiggøre at investere en uge af jeres tid på at knække koden, skal problemet være af en vis kompleksitet. Det må godt være en anelse risikofyldt og ligge indenfor et område, som I ikke ved alverden om.

I bør desuden tvivle på, om der findes nogen der vil betale med deres tid eller penge for, at I løser deres problem. Hvis det modsatte er tilfældet, findes der billigere og bedre alternativer til læring — men mere om det en anden gang.

Skyd genvej til svarene

Når I vælger den store kanon, som et Design Sprint er på MVP-rangstigen, får I mulighed for at skyde genvej. Det kan være en lang proces at tage beslutninger om et produkts berettigelse på markedet, dets udformning og plan for udførelse — for ikke at tale om forberedelse af tekniske og forretningsmæssige krav.

Med et Design Sprint får I mulighed for at så et frø for ejerskab over løsningen. I kommer frem til resultater med det samme, i stedet for at basere det på et måneds- eller årslangt projekt baseret på HIPPO (Highest Paid Persons Opinion) eller et koncept købt ude i byen hos den hotteste designbiks. Stol på, at I kan eksperimentere jer frem til de rigtige svar.

Men kanonen er så stor …

Det er nu gået op for jer, at I har brug for et Design Sprint, men I føler måske, det er lidt voldsomt at reservere 4–5 dage i så mange menneskers kalendere. Husk på, at det netop er de sammenhængende dage, der skaber momentum. Der er mulighed for at fokusere, fordi “alt det andet arbejde” ikke kommer i vejen. Overvej også hvad det vil koste, hvis I vælger at gøre som I plejer, og det viser sig at produktet er usælgeligt, ikke løser nogens problemer og kan kastes i skraldespanden umiddelbart efter lancering.

Jeg tænkte det nok. God fornøjelse med at sprinte.

Dette blogindlæg er det første i serien “Design Sprint 101”. Læs andet afsnit her.


Rune Brahe Bjerregaard underviser i Design Sprints i Syndicate U.
Læs mere om hans kursus
her.

Kom med backstage i vores arbejde og få den bedste viden, inspiration og insights om fremtidens produktudvikling!

https://syndicate.dk/backstage.html

Rune Brahe Bjerregaard

Written by

- about technology, processes, sports, life and fun! Writes for Path & Pattern.

Path & Pattern

Path & Pattern er Syndicates teamblog. Syndicate er et selvorganiserende udviklingshus, der elsker at udvikle fede produkter og processen, der fører frem til dem.

More From Medium

More from Path & Pattern

More on Product Development from Path & Pattern

More on Product Development from Path & Pattern

Feature fabrikken: Et agilt anti-pattern

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade