Hvorfor Path & Pattern?

Du kender sikkert ordspillet “God — bedre — bedst”. Ordspillet hviler på en selvfølge, om at det går ud på at blive bedst, og i jagten på det bedste, bevæger du dig hen ad en opadstigende kurve fra god til bedre til bedst.

Men hvad vil du egentlig helst være: God, bedre eller bedst?

Personlig vil jeg helst være bedre. Det indikerer en bevægelse. Noget som ikke går i stå. En kontinuerlig bevægelse uden nogen specifik destination. Det er det, der driver mig. Det er en læringsrejse, jeg er på. Jeg ved ikke helt, hvor vejen fører hen, men jeg ved, at min passion for at blive bedre leder mig.

Det er denne bevægelse mod det bedre, som Path & Pattern skal repræsentere.

Path & Pattern er Syndicates teamblog. Her vil vi behandle emner inden for alt fra Domain Driven Design over personlig udvikling til agile coaching. Vi vil dele ups and downs fra vores professionelle liv. Og vi vil sigte efter at blive bedre.

Vi skriver bloggen fordi:

  • Vi alle er på en læringsrejse
  • Vi alle gerne vil være mere bevidste om vores rejse
  • Vi vil beskrive de mønstre, vi spotter undervejs
  • Vi kan kigge tilbage på, hvor vi var
  • Andre kan følge med i vores færd

Det har oftest været konteksten, der har skabt retningen i mit professionelle liv. Vejen har snoet sig en del og nogle gange har den delt sig. Nogle gange har jeg valgt retningen bevidst. Andre gange ubevidst.

Der er ofte andre, der er gået samme vej. Som har stået længere nede af vejen. Det er mennesker, jeg ser op til. Mennesker som leder og guider mig. Mine mentorer. Mine guruer. Jeg følger ofte i deres spor, men andre gange går jeg min egen vej.

Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, hvor jeg var. Jeg kan også finde tilbage. Jeg kan se, at jeg har flyttet mig. Jeg lærer at spotte mønstre, der gør, at jeg bliver bedre. Jeg bliver bedre til at navigere og går ikke i ring.

Nu kan du følge med på vores rejse.


Kom med backstage i vores arbejde og få den bedste viden, inspiration og insights om fremtidens produktudvikling!

https://syndicate.dk/backstage.html

Path & Pattern

Path & Pattern er Syndicates teamblog.

Ole Rich Henningsen

Written by

Product developer. Agile handyman. Facilitator of http://syndicate.dk

Path & Pattern

Path & Pattern er Syndicates teamblog. Syndicate er et selvorganiserende udviklingshus, der elsker at udvikle fede produkter og processen, der fører frem til dem.

More From Medium

More from Path & Pattern

More on Agile from Path & Pattern

More on Agile from Path & Pattern

Feature fabrikken: Et agilt anti-pattern

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade