😱 powrót 🌚🗽 — 💦 Pawel Cyrta Newsletter 🔥 Wydanie #6 [2019W04]

Paweł Cyrta
Feb 22 · 1 min read

Przemineło ⛱ lato☀️, jesień 🍁, nastała 🌨 zima⛄️. Zajęty 💻tworzeniem maszyny 🛀 do czyszczeniem wszelkiej 💬 mowy odstawiłem 💼 newsletter 💌 na bok 🛤. Teraz w czas 🧽 przygotowania do wybuchu wiosennej zieleń odradza się, a może odkopuje z zaspy.🧹

Co tygodniowa porcja linków zostaje na razie w niezmiennionej formule. Jednakże myślę, jak ubrać ją w bardziej przyjemną formułę. Bardziej dźwiękową. Może podcast, vlog, czy instastories. Napiszcie do mnie co o tym myślicie. 🙏 📨

Krąży po świecie cykl #10YearsChallenge, odświeżając bazy danych, i zapełniając nowymi danymi cudowne modele analityczne. 🏆 Ibisz wygrał internety w tej konkurencji.

Krążą także dyskusję o mowie nienawiści, a jak brzydkie słowa i “krążenie”, cycling :P to przypominam jak bardzo poniżani są cykliści. 😂🤣 🚲

dalszy ciąg: https://www.getrevue.co/profile/cyrta/issues/powrot-pawel-cyrta-newsletter-wydanie-6-2019w04-120685

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Paweł Cyrta

Written by

Speech & Music Technology Researcher & Composer

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade