📼 taśmy mocy 🏋️‍♀️🧯 — 💦 Newsletter Pawel Cyrta 🔥 Wydanie #7 [2019W05]

Paweł Cyrta
Feb 22 · 1 min read

Nagrywaj🎙 swój świat 🌎, stwórz swoje taśmy. 📼

Na spacerze przez park 🏞, biegając, 🏃‍♂️na rowerze 🚲. W biurze 🎪, w kuchni 🍚. Spotykaj się z przyjaciółmi,👫 kolegami, 👭koleżankami. Rozmawiaj 🗣, dyskutuj 🍝, opowiadaj 🦠.

🌊 W weekend odsłuchuj. 🌪 Wyciągaj wnioski. 🔏 ☄️ Rób retrospekcje 🥋. Podziel się na FB, 🐠 wyślij siostrze 👙, bratu 👔. Daj posłuchać 🎧 mamie. Daj sobie moc archiwizowania 🏛 przeszłości. 💨 Może przy okazji odkryjesz coś wspaniałego.💫

Słuchaj ! Usłysz !

🏙 Spora część zastanawia się 🤔 o co chodzi ? co w zasadzie jest na “tych” taśmach. O co chodzi ? kto co powiedział? 🧟‍♂️ Bez obrazków 🖼 albo infografik ℹ️ się nie uda wytłumaczyć. 🍄🌸 💐🦙Wszystko przejdzie 🔨 ale przez InstaStory 🤡 Może po prostu potrzeba pomóc migowym i napisami.

Więcej na stronie newslettera: https://www.getrevue.co/profile/cyrta/issues/newsletter-pawel-cyrta-tasmy-mocy-wydanie-7-2019w05-156600

Pawel Cyrta

I am Speech & Music Technology Researcher & Composer, working with state-of-the-art machine learning algorithms and audio/sound content production, processing, analysis and distribution.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade