[PL] Antypatterny i pułapki Stream/Optional API w Javie

Paweł Urban
Jul 10 · 1 min read

Cześć!

Od jakiegoś czasu zrobiłem się dużo mocniej aktywny w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagram i Facebook.

W ramach tej aktywności zacząłem nagrywać video na temat antywzorców i pułapek dotyczących Stream i Optional w Javie.

Wczoraj wypuściłem właśnie 2 odcinek, który możesz obejrzeć TU. Jak wejdziesz z tego linka na mój kanał YT to znajdziesz też poprzedni odcinek.

Wiem, że jestem tu mało aktywny, ale doszedłem do wniosku, że jednak chyba wolę formę video, dlatego zapraszam Cię na wspomniane media (pozostałe możesz znaleźć na SocialsHub).

Pozdrawiam serdecznie! :)

Pawel Urban blog

Pawel Urban personal blog — Java, Spring Boot and software…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store