[PL] Pomysł na kurs video Stream/Optional — ankieta

Paweł Urban
Oct 26, 2019 · 1 min read

Cześć! W 2014 zacząłem prowadzić szkolenia stacjonarne. Obecnie mam pewien pomysł na ciekawy (moim zdaniem) kurs video z jednego z tematów w Javie — Stream, Optional i tematy pokrewne. Docelowo takich kursów miałoby powstać kilka. Jak na razie wybrałem temat pierwszego i chciałbym zweryfikować potencjalne zainteresowanie.

Proszę Cię o 5–10 minut Twojego czasu na zapoznanie się ze szczegółami i wypełnienie ankiety, o tu: https://forms.gle/UCnnPTSPDwTRFuAV8
Na przełomie listopada i grudnia zapadnie decyzja co dalej :)

Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia.

Pawel Urban personal blog — Java, Spring Boot and software…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store