3D tlač a paintball

Vladimír Frčo
May 3, 2019 · 3 min read

3D tlačiarne asi netreba nejak zvlášt predstavovať. Ide o zariadenia, ktoré dokážu z napríklad z plastu alebo gumy vytvoriť objekty podľa grafického modelu. Tie drahšie tlačiarne dokážu tlačiť aj z kovu.

Image for post
Image for post

Ja som tento rok kúpil jednu z najlepších 3D tlačiarní pod 200 dolárov. Je to model Ender 3 od firmy Creality. Dokáže tlačiť z plastu alebo z gumy v pomerne dobrej kvalite. Už po prvých pokusoch môžem povedať, že som nesmierne spokojný.

Image for post
Image for post

Na tlačiareň som sa zložil spoločne s kolegami z práce. Prišlo mi to ako dobré riešenie, pretože takéto hračky často zapadajú prachom, ak pre ne nemáte stále využitie. Takto tlačiareň lepšie využijeme a náklady máme rozdelené medzi viacerých ľudí.

Primárne som ju potreboval na tlač škatuliek pre môj projekt paintballových terčov. Na trhu len veľmi ťažko zoženiete škatuľku na mieru, hlavne ak spájate niekoľko komponentov do jedného celku. A hlavne nie vždy vám bude nejaký prefabrikát vyhovovať na 100 percent. S tým sa samozrejme spája aj dizajnovanie. Nie je to také jednoduché, všetko sa treba naučiť. Ale keď už raz máte 3D model, ste jednou nohou v suchu. Zadať podobný projekt firme by vás stálo 5x viac ako cena tlačiarne.

Image for post
Image for post

Pri škatuľkách sa to samozrejme nekončí. Našiel som ďalšie využitie pre tlačiareň a opäť pre paintball.
Podarilo sa nám stratiť štople od prekážok. Prekážky sme kupovali v čase, keď sme ich ešte nemali kde uskladniť. Tiež sa nám ich nepodarilo previezť všetky a časť z nich ostala na inom ihrisku v Rakúsku. Ďalšie u nášho kamoša v Bratislave. Neviem ako sa nám to podarilo, ale vedierko so štopľami sme niekde zapotrošili.

Image for post
Image for post

Čo nasledovalo? Možno má niekto podobný problém ako my. Tak som sa pustil do hľadania na stránke thingiverse.com. A ako náhodou to už niekto namodeloval :) Máme šťastie. Model je na stiahnutie. Samozrejme zvažoval som aj kúpu nových, ale z tlačiarne je to neporovnateľne lacnejšie. A mám pocit, že sú aj o čosi lepšie.
Jediné mínus je čas tlače. Jeden kus tlačí približne 2 hodiny a 15 minút. Ale až tak mi to neponáhľa.

Image for post
Image for post

Internet je plný hotových modelov. Ak máte šťastie, tak nájdete čo potrebujete.

Sledujte môj instagram účet, budú sa na ňom objavovať zaujímavé veci z paintballu, 3D tlače ale aj iných oblastí.

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store