Ako dopadlo prvé kolo SPL pod novým vedením ligy?

Vladimír Frčo
Apr 30, 2019 · 2 min read

Minulý rok sa vymenilo niekoľko ľudí vo vedení Slovenského paintballového zväzu. Ak ste boli na valnom zhromaždení, tak to pre vás nie je žiadna novinka. Hráčov samozrejme nemusí zaujímať, kto stojí za ligou. Očakávajú kvalitu minimálne tak dobrú, ako po minulé roky, ak nie lepšiu.

Image for post
Image for post
Foto paintball-game.eu

Organizovanie paintballovej ligy chce určite dostatočne dobré skúsenosti. Liga je náročná na ľudskú silu a technické zabezpečenie. Začať treba už niekoľko mesiacov dopredu vyhlasovaním jednotlivých kôl a končí niekoľko dní po usporiadaní kola samotným vyhodnotením kvality turnaja. Spomínam si, ako sa pred niekoľkými rokmi pokazil kompresor a kolo sa neodohralo. Alebo ako sa hralo do neskorého večera pre zbytočné prieťahy v organizácii turnaja. Takéto veci sa stávajú.

Image for post
Image for post
Foto paintballtv.sk

Prvé kolo sa tiež nevyhlo malým technickým problémom, ktoré sa podarilo zdolať. Našťastie nedošlo k žiadnemu časovému sklzu, alebo nespokojnosti hráčov. Hráči si nič nevšimli, ale osud prvého kola chvíľu visel na vlásku. Len ako pikošku uvediem, že sa nám podarilo stratiť štuple od prekážok :) Tiež sme mali malý problém a nepodarilo sa nám prepojiť hadice s plničkami. To ste si určite všimli, keď ste plnili z jednej plničky.

Všimnúť ste si mohli aj niekoľko pozitívnych vecí. Medzi ne patria nové prekážky, buzzer systém, ktorý sa používa aj na NXL, vysokovýkonný kompresor a tiež špičkoví rozhodcovia. Kompresor za celú ligu plnil fľaše iba 1,5 hodiny na ich plnú kapacitu. Vďaka tomu bola liga tichšia ako po minulé roky. Buzzer systém takmer nepotreboval obsluhu a jeho zvukové signály sú dostatočne jasné pre hráčov. Rozhodcovia nerobili kompromisy.

Prekážky, buzzer systém a fľaše s kompresorom poskytlo lige novovznikajúce Bratislavské ihrisko Paintball Park Bratislava. Rozhodcovia majú skúsenosti z rozhodovania z NXL, čo bolo na ihrisku cítiť. Tento krok hodnotím veľmi pozitívne.

Zaujímal by ma pohľad hráčov. Ak máte chvíľu čas, napíšte do komentárov, ako sa vám na prvom kole hralo.

Dakujem

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store