Magtek — HK Army harness

Vladimír Frčo
Nov 25, 2019 · 1 min read

Trhajú sa vám suché zipsy na harnesse? Tak možno je čas vyskúšať novinku od HK Army s názvom Magtek.

Image for post
Image for post

Jednoduchá inovácia spočíva vo výmene suchých zipsov za silné magnety, ktoré držia tuby na svojom mieste.
Keby som nevidel video, tak neuverím, že tuby držia na svojom mieste. Hlavne keď sú napínané elastickými pásmi, ktoré na ne tlačia, aby sa dali ľahšie vytiahnuť.

Tento harness by mal o niečo dlhšie vydržať ako tie so suchými zipsami. Určite nebude tak namáhaný, nevytrhajú sa z neho háčiky zipsu a nič sa z neho neobtrhá. Malý benefit môže byť aj tichosť pri jeho používaní.

Harness sa predáva za 80 dolárov. Je cena v eurách bude určite veľmi podobná.

Páči sa vám táto inovácia?
Mne áno.

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store