pbportal
Published in

pbportal

Mapa hráčov

Ty ešte nie si na mape?

Tak vyplň formulár!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí mapa

Mapa hráčov paintballu

--

--

--

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vladimír Frčo

Vladimír Frčo

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

More from Medium

Near Space Labs Secures Honorable Mention in Two Categories in Fast Company’s 2022 World Changing…

Applying Grasshopper Plug-ins in Hudson Yards

Satellite Data Centers — Moving Towards Autonomous Space IoT™ — Stage 3

How to install NASA Panoply