Rozhýb paintball na Slovensku

Vladimír Frčo
Nov 28, 2018 · 2 min read

Pod nadpisom dnešného blogu sa skrýva iniciatíva Martina z Vietcong Vyšehradné rozhýbať paintball na Slovensku. Niečo podobné sa mu už podarilo s airsoftovou komunitou, tak prečo to neskúsiť s paintballom?

Nejde pritom iba o lokálnu záležitosť. Cieľom je organizovať otvorené hry na komerčných ihriskách pre širokú verejnosť s možnosťou účasti hráčov s vlastnou výbavou a hráčmi s výbavou z požičovne. Organizovať takého hry častejšie, robiť ich väčšie, s väčšou účasťou(koľko kapacita ihriska dovolí) a na ihriskách po celom Slovensku. Tak, aby pritiahli čo najviac ľudí.

Image for post
Image for post

Podobný koncept len v menšom je už odskúšaný na rôznych komerčných ihriskách a funguje. V čom je teda rozdiel?
Hlavný rozdiel je v spoločnom plánovaní, organizovaní, cenníku a spoločnom marketingu. Tieto akcie by mali svoj kalendár, v ktorom by sa vzájomne neprekrývali a promovali by sa spoločne na stránkach všetkých komerčných ihrísk. Pritiahli by tak oveľa väčšie publikum.

Aký je môj názor?

Zúčastnil som sa už nie jednej hry, kde boli pomiešaní požičovňoví a hráči s vlastnou výbavou. Pre tých požičovňových je to skvelá príležitosť zahrať si vo väčšej partii. Alebo ak nemáte dosť kamošov na hru, tak je to vlastne jediná príležitosť ako si zahrať. Tiež ak chcete vedieť viac o paintballe, je koho sa opýtať a nadviazať nové priateľstvá.
Pre komunitu to zas znamená jej potencionálny rast, ak sa z požičovňového hráča stane pravidelný.
Ihriská si navzájom zabezpečia lepšiu viditeľnosť a reklamu zadarmo. Možno nebudú mať z týchto akcií až taký veľký zisk, ale obrat budú mať určite. Veľký povenciál vidím hlavne v organizovaní zaujímavých stredne veľkých scenárových hier. Chce to len nápady a hráči prídu sami.
Okrem toho páči sa mi, že komerčné ihriská idú týmto smerom. Je to veľmi sympatické.

Čo poviete? Bude mať tento koncept úspech?

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store