Výpredaje začínajú

Vladimír Frčo
Nov 23, 2019 · 2 min read

Nebudeme si klamať, paintball nepatrí medzi najlacnejšie športy. Každá príležitosť na výhodný nákup je dobrá a obzvlášť pred Vianocami. Blíži sa BLACK FRIDAY a to je čas, kedy si môžete spraviť dvojnásobnú radosť.

Nákupný ošiaľ a nenormálne zľavy našťastie prišli aj do paintballového priemyslu. Black friday je síce až 29. novembra, ale dve spoločnosti prišli so zľavami už teraz.

Prvou z nich je VIRTUE so zľavami až 70%
Ich akcia bude trvať až do 6. decembra, ale chcem vás upozorniť, že každý týždeň majú v ponuke niečo iné. Preto si radšej dopredu pozrite letáčik na ich webe, aby vám niečo neušlo.

Image for post
Image for post
VIRTUE black friday

Na webe majú tiež pri každej položke napísane aj dátumy predaja.
Maska, harness, loader, taška — všetko za super ceny.

Druhou firmou je Bunkerkings tiež až 70% zľavami. Zľavy nemajú časovo obmedzené, preto sa netreba tak ponáhľať, alebo stresovať. Bude to zrejme aj preto, že nemajú toho tovaru až tak veľa. Každopádne ak máte zálusk práve na niečo od nich, niet nad čím rozmýšľať.

Image for post
Image for post
BNKR black friday

Z ponuky ma najviac zaujali gate, maska, ale aj cover na hlaveň.
Ponuka platí tiež do 6. decembra.

Ešte malý tip pre tých, čo nemajú peňazí navyše. Vianoce sú tu za mesiac a najlepšie čo môžete spraviť, je dať tip svojim najbližším. Aby sa netrápili s výberom darčeka ;)

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store