Zimná škola paintballu s Erikom Smatanom

Vladimír Frčo
Jan 6, 2019 · 2 min read

Zima v našom geografickom pásme je krutá. Počas nej by sa našlo len pár dní, kedy by sme mohli vybehnúť von a zatrénovať. My sme však ani túto zimu neostali na suchotách, čo sa tréningov týka.

Erik Smatana aj tentoraz naštartoval Zimnú školu paintballu, a tak dal možnosť viacerým hráčom, posunúť svoje schopnosti o čosi vpred. Ja som mal možnosť zatrénovať si s ním už minulú zimu a zanechalo to vo mne zatiaľ najsilnejší pocit posunu paintballovej techniky. Preto vám tieto tréningy odporúčam, určite to nebude stratený čas. Ak vás na tréningu ešte nevidel, zrejme vám bude venovať aj väčšiu pozornosť, čo určite oceníte. Netreba sa toho báť. Viem, že viacerí z vás toho času máte pomenej a práve preto sa oplatí prísť aspon na jeden tréning.

Image for post
Image for post

Tréningy sú zložené z viacerých častí. Od pohybovej prípravy, techniky držania markéra, techniky streľby, práce na prekážke a obsahujú aj herné situácie. Takže sú naozaj pestré. Malú časť tvoria aj kondičné prvky, ale nebojte sa ich. Nikto po vás nebude kričať ak nevládzete. Na zimnej škole vládla vždy priateľská atmosféra.

Image for post
Image for post

Máte záujem? Prihláste sa do FB skupiny, v ktorej sú vždy čerstvé informácie o nasledujúcom tréningu.

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store