Zlepšenie komunikácie v hrách vďaka paintballu

Vladimír Frčo
Jan 28, 2019 · 2 min read

Prepojenie paintballových zručností s reálnym životom existuje. Teda pokiaľ za reálne považujete aj hranie hier. Pre mňa je hranie hier súčasť života, pretože pri ňom dobre zrelaxujem a mám tak oveľa väčšiu chuť na prácu alebo štúdium.

Už dlhšie som nehral nič tímové alebo online s kamošmi. Teda až doteraz. S kolegami si občas zapneme PUBG mobile. Ide o realtime strieľačku, v ktorej vyskočíte so stovkou ďalších hráčov z lietadla do oblasti, ktorej priestor sa stále zmenšuje. Zmenšujúci sa priestor na mape zaručí, že sa hráči nakoniec stretnú na jednom mieste.

Image for post
Image for post

V hre si nemôžete kúpiť vec, ktorá by vás zvýhodnila pred ostatnými. Čo je super. Musíte sa spoliehať na svoj skill. A aký skill je dôležitý v tímovej hre? Predsa komunikácia :) S kolegami sa dorozumievame buď priamo, ak sme v jednej miestnosti, alebo cez slúchadlá a mikrofón ak sme na iných miestach.
Väčšinou sme v skupine traja alebo štyria. Maximálny počet hráčov v tíme sú práve štyria a oplatí sa tento počet naplniť ak chcete vyhrať.
Z lietadla vyskakujete bez zbrane a ak chcete prežiť musíte si rýchlo nejakú nájsť. V tíme sa nie každému pošťastí nájsť si dobrú zbraň, vestu, lekárničku alebo helmu. Ale vďaka tímu je to oveľa ľahšie.

Image for post
Image for post

Na mape sú zbrane porozhadzované v budovách. Ak vám ide o čas, tak nie je v silách jednotlivca prejsť všetky. Dobré je rozdeliť sa. Už tu vám pomôže, ak si v tíme vymeníte informácie o tom, kde sú lepšie veci. Lepšia výbava = väčšia šanca na prežitie. V tejto fáze hry sme veľmi nemali čo zlepšovať, šlo to prirodzene samo. Vo fáze boja to už bolo horšie. Síce sme si vymieňali informácie o tom, kde a koľko nepriateľov vidíme, nebolo to ale dostatočne detailné. Tu nastúpilo troška paintballového umenia a našu komunikáciu sme o niečo vylepšili. Začali sme si presnejšie hlásiť kde nepriateľ je. Okrem toho či je vpravo alebo vľavo aj presnejšiu polohu — v ktorej je budove, poschodí, okne, za ktorou skalou alebo plotom. V tíme si vymieňame aj info o stave zdravia, alebo či je nepriateľ zneškodnený. To je rovnako dôležité ako v paintballe.

Vďaka lepšej komunikácii končíme hry na prvom alebo druhom mieste.

Ak nehráte hry, neberte prosím tento blog tak doslovne. Lepšia a dôslednejšia komunikácia je základ paintballovej hry. Ak ste šikovní prenesiete kvalitu komunikácie aj do vášho bežného života. A ak paintball nehráte, príďte si s nami zatrénovať a ukážeme vám ako na to.

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Vladimír Frčo

Written by

Mám rád pokoj, rozvážnosť, adrenalín, akciu a oxymoróny. Som security expert, bloger, paintballový hráč, tréner, … Žijem bežný život obyčajného človeka.

pbportal

pbportal

Našiel si domov priateľov a hráčov paintballu. Pridaj sa k nám a staň sa jeho súčasťou. Čítaj naše blogy, preži to čo prežívame my.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store