Gặp gỡ đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của Opiria

PDATA Token
Jun 3, 2019 · 2 min read

Opiria có một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Nhà sáng lập và CEO Tiến sĩ Christian Lange có bằng tiến sĩ. và ThS. từ Đại học Kỹ thuật Munich. Ông đã được Bộ Nội vụ Đức tuyên dương vì những công trạng trong nghiên cứu và phát triển!

Ông đã xây dựng và vận hành thành công một công ty trị giá hàng triệu đô la, phát triển một nền tảng phần mềm đã trở thành một tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu.

Xem Christian giải thích tầm nhìn của ông về Opiria Marketplace và PDATA Token.

Trên Tokenize Exchange, bạn có cơ hội tham gia vào PDATA Token IEO. Đây là cơ hội cuối cùng để mua PDATA token với giá ICO! Tìm hiểu PDATA IEO tại đây: https://tokenize.exchange/ieo/PDATA

Opiria, một công ty được thành lập từ năm 2015, tạo ra hàng triệu USD doanh thu với một sản phẩm lưu động được sử dụng bởi hàng trăm khách hàng trên toàn cầu, bao gồm nhiều công ty Fortune500 như BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, GM, Nissan, P&GIntel. Doanh thu và số lượng khách hàng của Opiria đã tăng gấp ba lần mỗi năm trong ba năm qua và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo!

Opiria là một thị trường dữ liệu cá nhân phi tập trung toàn cầu được cung cấp thông qua blockchain giúp các công ty thu thập và phân tích dữ liệu người tiêu dùng và cho phép họ đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Người tiêu dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình, quyền riêng tư dữ liệu của họ được bảo vệ hoàn toàn và họ được các công ty trả tiền dưới dạng PDATA token để chia sẻ dữ liệu của họ. PDATA token là loại tiền thể hiện giá trị của dữ liệu cá nhân và cho phép giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain.

Opiria and PDATA Token

Personal data marketplace powered by blockchain. Sell your anonymized data and take profit directly with PDATA tokens — instead of giving it Facebook and Google for free!

PDATA Token

Written by

We are creating a global decentralized marketplace for the secure and transparent buying and selling of personal data.

Opiria and PDATA Token

Personal data marketplace powered by blockchain. Sell your anonymized data and take profit directly with PDATA tokens — instead of giving it Facebook and Google for free!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade