PlayDecent Üzerinde Nasıl Takım Oluştururum?

PlayDecent
Feb 18, 2020 · 3 min read

PlayDecent üzerinde tüm oyunlarda kullanabileceğiniz, istediğiniz büyüklükte takımlar oluşturabilirsiniz

1.Öncelikle oyun hesaplarınızı diğer ilgili rehberlerde belirtildiği gibi eşleştirdiğinizden emin olun.

Soldaki Oyun Hesapları bölümünden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

2. Buradan sonra iş tamamen takım kaptanlarına kalıyor. Eğer takım kaptanı iseniz, takımınızı soldaki menüde bulunan “Takım Oluştur” sekmesinden takım oluşturabilirsiniz.

3a. Takım arkadaşlarınızın oyun hesaplarını eşleştirdiklerinden eminseniz, “Takımlarım” sekmesine basın, “Davet Linki” kısmına basıp çıkan linki arkadaşınıza atarsanız arkadaşınız takıma basit bir şekilde katılabilir. Bundan sonra size gelen katılım onaylarını kabul ettiğinizde, arkadaşlarınız takım penceresinde gözükecektir.

3b.Eğer link göndermek istemiyorsanız, “Takımlarım” sekmesine basın, az önce yarattığınız takımı seçip, “Members” sekmesindeki “Edit Members” tuşuna tıklayın.

Açılan sekmedeki “Invite Members” bölümünden, takım arkadaşınızın kendi hesabında sağ üst köşede gözüken ismi aratıp ekleyin.Arkadaşınızın takıma katılabilmesi için sağ üst tarafta bayrağın solunda bulunan notification kısmından takım isteğinizi kabul etmesi gerekiyor.

4. Takımınız oluştuğuna göre artık turnuva sayfasında gittiğinizde “Turnuvaya Katıl” tuşuna basabilirsiniz!

5. “Turnuvaya Katıl” tuşuna bastıktan sonra gelen menüde sol üst tarafta bulunan select a team menüsünden turnuvaya katılmak istediğiniz takımı seçiniz.

6.Takımınızda turnuvadaki takım üyesi sınırlamalarından daha fazla oyuncu bulunabilir ama kayıt olurken bunlar arasından seçim yapmak zorundasınız. Turnuvaya takımınızda bulunan hangi oyuncularla girmek istiyorsanız lineup altındaki yuvarlaklara tıklayıp sol tarafta bulunan select team members menüsünden turnuvaya katılacağınız oyuncuları teker teker seçebilirsiniz.

Önemli Not: İsterseniz “Ayrıl” tuşuna basarak turnuva kaydınızı silebilirsiniz fakat o turnuvaya talep yüksek olursa, tekrar kayıt olduğunuzda yedek kalma riskini göze almanız gerekiyor.

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/A4PP9Yw

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2018 PlayDecent, — — — —Tüm hakları saklıdır. — — — —

PDCRehber

The Future of Competitive Gaming

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PDCRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store